مینگی لی

به مناسبت کنفرانس جهانی آب وهوا در هنگ کنگتغییرات آب وهوا، محدودیتهای توسعه و ضرورت سوسیالیسم

نظام سرمایه داری، همیشه در تامین غذا، تحصیلات و مراقبتهای بهداشتی حداقل میلیون ها از مردم ناموفق بوده است. اگر به بحران اكو لوژیكی جهانی چاره اندیشی نشود در آنصورت نظام سرمایه داری تمامی بشریت را با شكست مواجه خواهد ساخت. آیا انتخاب راه به اندازه كافی روشن نیست؟

اشتراک در RSS - مینگی لی