لیوسیندا مارشال

نظامی گری و خشونت علیه زنان دو روی سکه "دیگری سازی"

با اینكه این بار توجه عمده من به میلیتاریسم امریكا معطوف شده، روشن است كه عملیات نظامی توسط هر نیروی نظامی دیگر ــ چه نیروهای شبه نظامی، یا گروههای شورشی یا هر كسی كه مرتكب خشونت میلیتاریستی می شودــ به خشونت علیه زنان می انجامد و هر جا چنین اتفاقی می افتد باید مورد توجه قرار گیرد چه در اندونزی یا دارفورِ سودان باشد، یا كنگو یا هر جای دیگر جهان

بخش: 
اشتراک در RSS - لیوسیندا مارشال