نیکزاد زنگنه

از دختران محروم از تحصیل

علیرغم حساسیت موضوع "دانشجویان ستاره دار" هنوز آمار دقیقی از تعداد این دانشجویان وجود ندارد. با این حال سالانه بنابر فراخوان "شورای دفاع از حق تحصیل" شماری از این دانشجویان خود را به شورا معرفی می کنند

بخش: 

راه خروج از خانه/ نگاهی به آموزش زنان در ایران

در سال های اخیر آنچه بسیار بارز است میل فزاینده زنان به پیشرفت و تصدی مناصب و مشاغل مهم در هرم اجتماعی- اقتصادی جامعه است. شاید بتوان یکی از اهداف مهم زنان از این تلاش روزافزون را، تغییر مختصات اجتماعی جامعه به نفع برابری جنسیتی و به تبع آن کسب حقوق برابر و خروج از شرایط اقتصادی – اجتماعی فرودست فعلی دانست

بخش: 

از عطیه الهی تا معضل اجتماعی

خارج شدن بحث مهریه از چارچوب خانواده ها و کشیدن شدن آن به سطح جامعه و جراید روز نشان می دهد مهریه از یک سنت مرسوم ازدواج به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است... قانون مهریه از هدفی که ادعا می شود برای احقاق آن ابقا شده، بسیار منحرف شده است، به طوری که به گزارش معاون ستاد دیه کشور در ماه پایانی سال 1388 در حدود 2500 نفر زندانی مهریه در زندان به سر می برند

بخش: 
اشتراک در RSS - نیکزاد زنگنه