پالتاک

ميزگرد نمايندگان ۹ سازمان سياسی اپوزيسيون در پالتاک

ميزگرد پالتاکی نمايندگان:
اتحاد جمهوریخواهان ایران-فرزانه عظيمی
حزب دمکرات کردستان ایران-عبداله حجاب

ميزگرد نمايندگان ۹ سازمان سياسی اپوزيسيون در پالتاک

پيرامون حقوق بشر و جايگاه آن در نگاه و مبارزه سياسی اپوزيسيون

پيرامون تحريم اقتصادی ايران

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با بهروز خليق

پيرامون
پيآمد تحريمهای بين المللی و بحران هسته ای

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون
جنبش مليتها و دمکراسیخواهی در ايران

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون بيانيه شماره ١۸ ميرحسين موسوی

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پیرامون ارزیابی یکساله از جنبش سبزو راهای تدوام وگسترش آن

کمال ارس: جبهه ملی ایران-اروپا
محمد مصری: حزب کومله کردستان ایران
جمشید مهر: سازمان اتحاد فدائیان ایران
علی...

گفتگو با احمد پورمندی و اکبر عطری
پيرامون: ارزيابی از نقاط قوت و ضعف جنبش سبز و راههای تداوم و گسترش آن
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با بهزاد کريمی و فرخ نگهدار

پيرامون ارزيابی از نقاط قوت و ضعف جنبش سبز و راههای تداوم و گسترش آن

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با ف. تابان و بهروز خليق
پيرامون برآمد نيروهای اپوزيسيون در اعتراض به اعدام زندانيان سياسی
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با بهروز خليق و صادق کار
پيرامون موقعيت طبقه کارگر در سه دهه گذشته و امروز

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با صادق کار پيرامون جنبش کارگری

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون "انتخابات آزاد، چپ و جنبش اعتراضی"

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون
"جنبش سبز و پويش ملی ـ قومی"

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

گفتگو با کاظم کردوانی و بهزاد کريمی

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

نظر2

پيرامون
" وضعيت سياسی کشور و بيانيه ميرحسين موسوی "

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون
" وضعيت سياسی کشور و جنبش سبز"

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

صفحه‌ها