جهانگیر روحانی

دو پاراگراف و ادعاهای جهانشمول

بهانه ای برای سنجش مانیفست نشریه مهرنامه پس می توان نتیجه گرفت که موضع اصلی آقایان قراردادن لیبرالیسم در برابر توتالیتاریسم است.تنها نتیجه منطقی این است که از نام مارکس (به جای استالین)استفاده ابزاری شده تا در جو سانسور کنونی که نمی توان از لیبرالیسم دفاع کرد، نام مارکس را بکنیم نماد توتالیتاریسم وتفسیر جهان را لیبرالیسم تاعاقلان دانند که ما چه می گوئیم

اشتراک در RSS - جهانگیر روحانی