ریبوار رشید

جنگ لفظی ترکیه و اسرائیل

ارتباطی میان کردها و اسرائیل وجود داشته باشد یا نه، بایستی در آینده روشن گردد ولی این رابطه حق مسلم این دو ملت، و بخشی طبیعی از ارتباط سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و اجتماعی مابین دو طرف است. این ارتباط یا ارتباطات تا چه اندازهای صحیح است و بیشتر به نفع کدام طرف و به کجا خواهد انجامید، و بسیاری مسائل دیگر، بحث دیگریست

اشتراک در RSS - ریبوار رشید