مگنوس لینگرن

سمبولیستها و داستایفسکی

بلیج با اتکا به داستایفسکی توانسته بود ویرانگری و فاجعه را پیش بینی کند. او نسبت به زمین لرزه تاریخی و خشونتی که تا آن زمان روسیه تجربه نکرده بود، هشدار داد. از آن پس کی بایست دید و درک کرد که حضور نسبتأ چشمگیر مردم در لوای اقلیت نیرومند بلشویسم محتاج ضرورت زمانی تغییر روسیه و جایگاه روسیه در جهان است. با این وجود بلیج در برابر افسون لنین قادر به دفاع از خویش (...) نبود

اشتراک در RSS - مگنوس لینگرن