قلی رحمانی

حذف یارانه ها،لیبرالیزه کردن اقتصاد،درسایه حکومت توتالیتر

بر اين اساس طرح هدفمند ساختن یارانه ها در زمینه اقتصادی مبتنی بر وابستگی به محصولات صنایع خارجی و تسلط بورژوازی بوروکراتیک و تجاری بزرگ، نه تنها در خدمت مردم نخواهد بود، بلکه باعث تشدید وابستگی به سرمایه جهانی همراه با فقر فزاینده توده ها خواهد شد

اشتراک در RSS - قلی رحمانی