فاخته زمانی

یک دموکراسی واقعی در ایران به چه شکل خواهد بود؟

برای یک تغییر اساسی، جامعه ایرانی بایستی بطور کامل تنوع همه مردم را بپذیرد. این بدین معنی است که در شرایطی که جنبشها در حال مبارزه برای پیشرفت اند، ما باید گوناگونی نیازهائی را که هر گروه در ایران دارد مورد بحث قرار دهیم. ما به مثابه گروه های ذینفع در این تلاش، بهتر است برای مبارزه دوشادوش هم تلاش کنیم، برای بحث مسائلی که هر کداممان و هر گروه در ایران با آن روبرو هستند، مباحثه کنیم و راهکارهایی را ایجاد کنیم که این نیاز ها را مطرح نماید

اشتراک در RSS - فاخته زمانی