ناصر رضایی

سوسیالیست ها و موج سبز؛ فراموش شدن وظیفه ی اصلی در میان هیاهو

چه شرایط ایران را انقلابی بدانیم،چه پیشا انقلابی و چه کلا غیر انقلابی نمی توانیم این واقعیت را نپذیریم که موج سبز بهانه ای شده است که "تلاطم و بحران" در جامعه ی ایران "واقعیت یابد". در صورت تبدیل نشدن این "تلاطم و بحران" به یک "قیام مردمی" و از میان رفتن آن، دوام ارتجاع تا زمانی دیگر که تعادل قوا ایجاب می کند، به تاخیر خواهد افتاد. حتی در صورتیکه شرایط عینی و ذهنی "انقلاب" مهیا باشد، شرایط حاد انقلابی برای مدت زیاد دوام نمی آورد

اشتراک در RSS - ناصر رضایی