حسن یوسفی اشکوری

خلوص مبارزاتی فدائیان

مذهبی بودن و یا نبودن و حتی آشکارا مارکسیست و کمونیست بودن مبارزان، تفاوتی معنادار ایجاد نمی کرد.

پنجاه سال از رخداد سیاهکل و به طور کلی از مبارزات رادیکال انقلابی و بیش از چهل سال از سقوط رژیم سلطنتی پهلوی و تبدیل آن به جمهوری گذشته است. در این نیم قرن بر مردم ما و میهن ما بسی حادثه گذشته و بسی تجربه ها آندوخته و امروز ضرور است که نیروهای فعال اجتماعی و سیاسی از این همه حادثه و تجربه سود جسته راهی به بهروزی ملک و ملت پیدا کنند.

به نام حق و عدالت

نکتۀ بسیار مهم آن است که در این دوران طولانی بهاییت و حقوق ایرانی و شهروندی پیروان کیش بهایی به کلی فراموش شده و در واقع در ابهام و سکوت برگزار شده است، به گونهای که گویا کیشی به نام بهایی در ایران وجود ندارد و شمار قابل توجهی از ایرانیان باعنوان پیروان این کیش در این میهن مشترک زندگی نمیکنند

اشتراک در RSS - حسن یوسفی اشکوری