هنر و ادبیات

ساسان قهرمان

تاريخ ما را، به قول "فيروز"، شما در همين جاهاست که خواهيد خواند. هزار بيانيه و تفسير و تحليل درباره‌ی مهاجرت و زن مهاجر و گسست و پيوستها، نمی‌توانست کار " گسل" را براى تو بکند. کما اينکه من هم...

ع. سلطانی دشت بزرگ

منقدين چپ غالب آثار او را واقعگرايانه، اجتماعى و انتقادى، به حساب مى آورند. اودر آثارش با اعتقاد به حيثيت و شرف انسانى، احترامى خاص براى آسيب ديدگان اجتماعى قائل است. او را ميتوان جامعه شناس ادبى...

آذر سلطانی

او پايه‌گذار ادبيات مدرن آرژانتين نيز است. بورخس در سال ١۹٢١ بعد از برگشت به وطن، پايه‌گذار سوررئاليسم خاص وطن خود گرديد. او يايه‌گذار فوتوريسم اسپانيايى در مادريد نيز بود. صاحبنظران، بورخس را يكى...

آرام بختیاری

او ميگفت كه اگر ما جنگ و مبارزه سياسى را ببازيم، درمبارزه فرهنگى بايد پيروز شويم، اگر پاهايمان را به زنجير بكشانند، از دستهايمان بايد استفاده كنيم. منقدين ادبى مذهبى، دانته را شاعر كاتوليك ها و...

علیشاد لربچه

حال كه نوشتيد؛ حدود نيمى از جمعيت كشور، دهقان و كشاورز و روستايى هستند، يا بصورت عشاير و چادرنشين و كولى و كارگر فصلى يا حاشيه نشين شهرهاى بزرگ ، ييلاق و قشلاق ميكنند ، بايد پرسيد؛ پس ادبيات...

علی اکبر آزاد

وروز بار ديگر بالهايش را بر فراز ايران مى گشايد. طراوت وعطر خاک همه جا را آکنده مى کند. بوى خوش طبيعت شهرها و روستاها را سرخوش مى کند. آرى نوروزاست وفصل رنگينى ها فرارسيده است. زمستان سرد و تاريک...

آرام بختیاری

وى ميگفت كه اگر نتوان ناگفتنى ها را مطرح نمود و موضوع مرگ، و معنى زندگى را روشن كرد؟ پس ادبيات چه فايده اى دارد؟ و زبان هم هرچقدر آبزورد و پوچگرا باشد، ولى بيان يك واقعگرايى فكرى است

نصرت شاد

گروهى به لاورنس لقب نويسنده فيلسوف يا روانشناس نويسنده دادند. او نظرات فلسفى، سياسى يا اخلاقى خودرا بصورت مقاله مطرح ميكرد و آنان را خردگرايى پسامدرن خلاقيت ناميد. از جمله سخنان مشهور او اين بود...

علیشاد لربچه

او در نظام سوسياليستی، محو و نابودی تعصب دينی و ناسيوناليسم را آرزو ميكرد و در كتاب «روی سخره سفيد»، اعتقاد به آينده بشر و اتوپی كمونيستی را مطرح نمود. فرانس درغالب رمانهايش به دفاع از دگرانديشی...

علیشاد لربچه

مونتانی، نويسنده فرانسوی را، پدر مقاله نويسی در غرب، در ٤٥٠ سال پيش می نامند. او خالق ژانری ادبی-فلسفی بنام مقاله بود و با مجموعه “مقالاتش“ نه تنها ژانری جديد بلكه تحولی فكری از زمان عصرنو تا زمان...

نصرت شاد

ازجمله بدشانسي هاي اوليه ما، اين شد كه نام نويسنده اي بنام دوراس را در دانشنامه هاي ادبي چپ نيافتيم، چون طبق معمول در آنجا، از آغاز ميدانيم كه يك نويسنده : خلقي، بورژوا، رئاليست، ايده آليست،...

سارا ارمنی

فروست را سالها صداي آمريك يا شاعر ملي عصر نو در آمريكا ناميدند. اشعار او همچون سقراط طنزگوي، بخشي ازكتابخانه هاي خصوصي و خانوادگي عصر كندي گرديدند. دفاع از برابري و دمكراسي باعث شد كه اقشاري از...

نصرت شاد

جايزه نوبل در ميان هزاران جايزه ملي و بين المللي ادبيات در جهان، امروزه مهمترين آنها ميباشد، ولي بر اثر معيارهاي گاهي غلط كميته نوبل، در آغاز و يا محاسبات سياسي و يا ناسيوناليستي، تني چند از...

نصرت شاد

خانم مك كولرز مورخين چپ ادبيات با اشاره به سه اثر مشهور او يعني : قلب، يك شكارچي تنها - ساعت بدون عقربه - و دوشيزه فرنگي، او را نويسنده اي انسان دوست ميدانند كه به موضوع تنهايي روحي انسانهاي جوان...

آتوسا سلطان زاده

وايتمن جهان را پروسه اي ترقيخواهانه از دگرديسي، استحاله و مسخ ميدانست. او در زمان حيات در آمريكا برخلاف اروپا بدليل ارزشهاي پوريتاني فرهنگ ويكتوريايي، طرد و ايزوله شد، ولي در اروپا محبوبيت خاصي...

آتوسا سلطان زاده

جيمس 32 ساله بود كه آمريكا را بدليل ساده گي، توحش و ابتدايي بودن فرهنگي اش ترك نموده و به انگليس مهاجرت كرد. پرداختن ادبي به جهان قديم، يعني اروپا و مقايسه آن با جهان جديد، يعني آمريكا، يكي از...

نصرت شاد

يفتشنكو بزودي صداي شاعران نسل جوان شوروي بعداز استالين شد. او بخاطر جلسات شعرخواني اش در اقصی نقاط مختلف شوروي و در خارخ از شوروي، مخصوصا در غرب در دهه 50 قرن گذشته، مشهور گرديد. معروف ترين جمله...

نصرت شاد

يكي از شرط هاي قبول بازگشت سولژينينسين به ميهن، انتشار بدون سانسور كتاب - به صليب كشيده شده گان - آنا آخماتوا بود كه پيرامون اعدام و زندان محكومين و اعتراض و مقاومت زنان، مادران و همسران آنها است...

نصرت شاد

رمان استاد و معشوقه اش، اثر مشهور و جهاني بولگاكف، رماني است عميق و فلسفي. موضوع اصلي كتاب، رابطه بين نويسنده و جامعه است. اين رمان نه تنها روايتي است طنزآميز عليه جامعه شوروي بين دهه 20 و 30 قرن...

نصرت شاد

در دايره المعارف هاي امروزي، هرتسن را با القابي مانند: مبارز سياسي اجتمايي، دمكرات انقلابي، فيلسوف، و از پيشگامان مبارزه براي تبليغ ايده هاي سوسياليستي مفتخر ميكنند. غير از آنها، هرتسن يكي از...

صفحه‌ها