بهروز خلیق

پيشروی راست افراطی و سکوت حسن روحانی

وزارت اطلاعات مرتباً به فعالين سياسی و مدنی پيام می دهد که فکر نکنيد وضعيت سياسی کشور با روی کار آمدن دولت روحانی تغيير کرده است. در به همان پاشنه می چرخد. وزارت اطلاعات هم چنان دست خامنه ای است و پيام آن، پيام خامنه ای است. خامنه ای، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی می خواهند اين پيام را به مردم، نيروهای اصلاح طلب، تحول طلب و حتی اعتداليون برسانند که با انتخابات رياست جمهوری و پيروزی حسن روحانی وضعيت سياسی کشور تغيير نکرده و فضای سياسی گشوده نخواهد شد

مسائل نظری چپ (٣) سرمايه داری معاصر، انقلاب و يا انتقال، بازار و برنامه ريزی متمرکز

چپ دمکرات مخالف و ناقد سرمایه  داری است و بر این باور است که نمی‏توان سرمایه داری را آخرین فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی به حساب آورد و آنرا به عنوان پایان شکلبندی تاریخی تلقی نمود. از نظر چپ دمکرات برای سرمايه داری، آلترناتيو وجود دارد و اين آلترناتيو هم سوسياليسم است

پيوند تنگاتنگ بين راست افراطی و علی خامنه ای

خامنه ای به جهت جایگاهی که دارد، قادر است در این و یا آن مورد سیاست متفاوت از سیاست راست افراطی اتخاذ کند، در مقابل آن ‌ها بایستد و پیش ببرد. ولی او نمی‌ تواند سیاست های بالکل متفاوت از سیاست راست افراطی را پیش ببرد و يا آن ها را از ساختار قدرت کنار بزند.

بحثهائی پيرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (٣)

اولین مرحله تاريخی شکل گیری حزب به معنی کنونی اش به اواخر قرن هيجدهم، اوائل و اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. در اين دوره اکثریت مردم هنوز فاقد حق رای بوده و ملاک حق رای پرداخت ميزان خاصی ماليات بود که به آن رژيم سانتير می گفتند

احزاب سیاسی و تکنولوژی اطلاعاتی (٢)

بحث هایی پیرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (٢)

در احزاب سیاسی کلاسیک با ساختار هرمی، مناسبات در اساس یک طرفه است: از راس هرم به قاعده آن. از فرستنده به گیرنده، از گوینده به شنونده، از تصمیم گیرنده به مجری، از سیاست پرداز به مبلغ، از ارگان رهبری به اعضاء و غیره. اکنون در پرتو انقلاب اطلاعاتی مناسبات در درون احزاب در حال دگرگونی است. مناسبات یک طرفه در حال فراروئیدن به مناسبات دو طرفه و از کنش یکطرفه به کنش متقابل است. رابطه "بالا" ، و "پائین" در حال دگرگونی است و فاصله بین آن دو در حال کاسته شدن است.

برداشت آزاد از نظريات کارل مارکس

مسائل نظری چپ (٢)
مقيد شدن به تمام نظريات مارکس، به معنی غلطيدن در دگماتيسم است. روش درست و منطقی در برخورد با نظريات مارکس، برداشت آزادانه از آن است. نظريات کارل مارکس برای ما به عنوان جريان چپ از جايگاه ويژه برخوردار است. بن‎مايه ديدگاه‎های ما از نظريات کارل مارکس متاثر است و ما در تبيين پديده های اجتماعی و جامعه ايران از متد و آندسته از انديشه‎های مارکس که همچنان اعتبار خود را حفظ کرده‎اند، بهره می‎گيريم و آن بخش از انديشه های او را که از ابتدا نادرست بوده و يا گذر زمان آن ها را از اعتبار انداخته است، کنار می گذاريم.

تزهائی پيرامون مقوله سازمان

بحث هائی پيرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (١)

شبکه ها ماده بنيادينی هستند که سازمانهای جديد از آنها ساخته می شوند يا در آينده ساخته خواهند شد. شبکه ها به دليل اتکای شان به قدرت اطلاع رسانی که در الگوی جديد تکنولوژی فراهم شده است قادر به تشکيل و گسترش در سراسر خيابان های اصلی و پس کوچه های اقتصاد جهانی، اداره کشورها و احزاب سياسی هستند.

پيرامون سفر پنج روزه حسن روحانی به نیویورک، ...

گفتگو با بهروز خليق* (١٣)، مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

به نظر سازمان ما حل بحران هسته ای و کاهش تنش بين جمهوری اسلامی و غرب، دستآوردهای گرانباری برای کشور ما خواهد داشت. مهمترين و برجسته ترين دستآورد اين رويکرد، برطرف شدن خطر حمله نظامی و برداشته شدن تدريجی تحريم ها است. به نظر ما بيشترين سود رويکرد به سياست تعامل سازنده با جهان و فاصله گيری از سياست تخاصمی، حل بحران هسته ای و پايان دادن به خصومت ديرينه بين ايران و امريکا را مردم ايران و از جمله کارگران و زحمتکشان کشور خواهند برد.

تزهائی پيرامون نظريه‌ها و پارادايم‏ها

پارادايم‏ها را نمی‏توان لزوما در محدوده چپ و راست قرار داد و گفت که اين نظريه حتما پرولتری است و آن نظريه بورژوائی. چنين تفکيکی به طور دقيق وجود ندارد. حوزه انديشه هرچقدر هم از تفکيک‏ها و شکاف‏های اجتماعی تاثير پذيرفته باشد، لزوما بازتاب ساده و بلاواسطه آن‏ها نيست. حوزه انديشه از استقلال نسبی برخوردار است و به سادگی و راحتی نمی‏توان اين و يا آن پارادايم را پرولتری و يا بورژوائی قلمداد کرد. اين شيوه برخورد با پاردايم‏ها ما را به بيراهه می‏برد و امکان کاربرد نظريه‏ های مختلف را از ما سلب می‏کند.

پيرامون بحران سوريه، سياست سازمان نسبت به دولت حسن روحانی و کشتار در کمپ اشرف

گفتگو با بهروز خليق* (١٢) مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ما براين نظريم که کشور ما با شکاف ها و بحران های عميقی روبرو است. غلبه بر بحران ها و حل شکاف های اجتماعی مستلزم تغييرات پايه ای از جمله جدائی دين و دولت، حذف نظام سياسی مبتنی بر ولايت فقيه و تغيير قانون اساسی است. اما در حال حاضر برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی، ضرورت دارد که سياست های کلان حکومت که کشور ما را به فلاکت سوق داده است، تغيير پيدا کند. اما نه روحانی نيروی چنين تغييری است و نه به او اجازه و امکان چنين تغييرات از جانب راس قدرت داده می شود

مطالبه محوری؛ نه تقابل، نه حمایت یک جانبه

موفقیت روحانی مستلزم حرکت از بالاو پائین

مصاحبە بهروز خلیق با سایت ملی- مذهبی

اگر آقای روحانی مثل آقای خاتمی بخواهد به بالا تکیه کرده و فقط به چانه‌زنی اکتفا کند احتمال اینکه بتواند برنامه خودش را پیش ببرد کم است. ولی اگر بتواند به نیروهایی که به روحانی رای داده و انتظار “تغییر” سیاست های موجود را دارند، متکی شود؛ خواه ناخواه فشار از پایین برای پیشبرد آن مطالبات بیشتر خواهد شد و در عین حال امکان اینکه روحانی بتواند برنامه هایش را پیش ببرد بیشتر خواهد شد.

بخش: 

پيرامون پروژه شکل ‏دهی تشکل بزرگ چپ، نقش و جايگاه فعالين منفرد چپ، جوانان و چپ داخل کشور در اين پروژه و نشست پراگ

گفتگو با بهروز خليق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) *(١٠)

اين پروژه به هيچوجه مدعی وحدت تمام نيروهای چپ ايران نيست. در صفوف چپ ايران سه گرايش  عمده وجود دارد: چپ سنتی، سوسيال دمکرات و چپ دمکرات و سوسياليست. گرايش چپ سنتی به شاخه های متعدد تقسيم شده و در تعداد زيادی حزب و سازمان  متشکل است. گرايش سوسيال ـ دمکرات فاقد حزب و سازمان شاخص است. در شرايط کنونی، چشم اندازی برای گردآمدن حاملين سه گرايش اصلی چپ در يک حزب و سازمان واحد وجود ندارد. اين پروژه در اساس می خواهد تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسياليست را شکل دهد.

گفتگو با بهروز خلیق* (٨)

پیرامون گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی، جبهه واحد ضد دیکتاتوری، بلوک اتحادها و شرکت در کنفرانس ها

بعد از انتشار گفتگوی شماره هفت، برخی سئوالات در قالب مقاله و یا مجزا پیرامون پایه برخورد حقوقی سازمان نسبت به عدم همکاری و اتحاد با سلطنت طلبان، نگاه به سلطنت، “جبهه واحد ضددیکتاتوری”، گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی، بلوک های اتحاد و نقش سازمان در شکل دهی آن ها، شرکت اعضای سازمان در کنفرانس ها و چگونگی برخورد سازمان با آن ها، ادعای واقعی و یا ساختگی بودن تقسیم کار بین اعضای سازمان برای مشارکت در کنفرانس ها و برنامه تدارک کنندگان کنفرانس بروکسل صورت گرفته است. بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

سخنی با آقای منوچهر صالحی

آقای صالحی، اتهام زنی و تخطئه ره به دمکراسی نمی برد!

تحریف واقعیت ها، تخطئه سازمان های سیاسی و تولید ذهنیت منفی نسبت به آن ها، همان ادامه فرهنگ حذف و طرد است نه اشاعه فرهنگ تعامل و دمکراتیک. ما برای گذر از استبداد مذهبی به دمکراسی، نیازمند فرهنک تعامل، همکاری و اتحاد نیروهای های اپوزیسیون هستیم. امیدوارم که شما نیروی چنین همکاری و اتحاد باشید و به جای رویکرد به فرهنگ برچسب زنی، فرهنگ اعتماد و تعامل را بین نیروهای سیاسی اشاعه دهید. گذشته شما همواره با جدائی ها و انشعابات همراه بوده است. شما از جمع شروع کردید و به فرد رسیدید. امیدوارم در آینده از فرد به جمع و از جدائی و انشعاب به نزدیکی و پیوند با فعالین و جریان های سیاسی برسید.

اتحادها، کنگره و شورای ملی و کنفرانس بروکسل

در این گفتگو به استراتژی اتحادهای سازمان، مرزهای سازمان در امر اتحادها، کنگره ملی و شورای ملی ایران، کنفرانس بروکسل و مسائل مطروحه در مورد آن و شرکت امانوئل اتولانگی در کنفرانس پرداخته شده است. بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

گفتگو با بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گفتگو با بهروز خليق(٦) پیرامون کنفرانس واشنگتن، درخواست کمک رضا پهلوی از اسرائیل، افشاگری سیمور هیرش در مورد سازمان مجاهدین و مذکرات استانبول

در اين گفتگو اعتراض نسبت به طرح حضور پررنگ سازمان در کنفرانس واشنگتن (مهرداد مشايخی)، درخواست رضا پهلوی از دولت اسرائيل برای کمک به اپوزيسيون به جای حمله نظامی به ايران، افشاگری سيمور هيرش در مورد آموزش مجاهدين در صحرای نوادا توسط پنتاگون و همکاری با موساد و استفاده از اطلاعات آمریکا برای عملیات تروریستی در ایران و مذاکرات ايران و کشورهای ١+٥ در ترکيه پرداخته شده است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در اين گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

نقش نیروهای امنیتی در نتیجه و آرایش صحنه انتخابات

تحریمهای جهانی ، نقش نیروهای امنیتی در نتیجه و آرایش صحنه انتخابات اسفند ۱۳۹۰ مجلس ، اثرات فشار اقتصادی بر جامعه و پیآمدهای آن

گفتگو با رفيق بهروز خليق، مسئول هيئت سياسی - اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها

گفتگو با بهروز خلیق(۴) پيرامون انتخابات، پايگاه اشرف، سازمان مجاهدين و گروه هوادار

در اين گفتگو به سئوالات مطروحه در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، حل معضل پايگاه اشرف، ضرورت تحول در نگاه و عملکرد سازمان مجاهدين خلق، مواضع و شيوه برخوردهای يکی از گروه های هوادار سازمان و امر فراکسيون در سازمان پرداخته شده است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در اين گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهروز خلیق