بهروز خلیق

گفتگو با بهروز خليق (3) پیرامون خطر حمله نطامی، مواضع اپوزیسیون و جدال های درون حکومت

پيرامون خطر حمله نظامی به ايران، تشديد تحريم های اقتصادی و تاثيرات آن بر اقتصاد کشور و زندگی مردم، مواضع نيروهای اپوزيسيون نسبت به حمله نظامی، تشديد شکاف های حکومتی و اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی پيرامون سرنگونی رژيم قذافی پرسش هائی با سازمان مطرح شده است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران در اين گفتگو به اين پرسش ها پاسخ داده است.

گفتگو با بهروز خلیق(٢) پيرامون برخی رويدادهای سياسی

يرامون مدل ليبی برای سرنگونی رژيم ديکتاتوری، اعتراضات مدنی مردم آذربايجان در ارتباط با خشک شدن درياچه اروميه، نگرانی ولی فقيه از انتخابات مجلس، جبهه پايداری و انتشار اعلاميه "کميته مرکزی" خودخوانده، پرسش هائی از سازمان صورت گرفته است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران به اين پرسش ها، پاسخ داده است.

دبيرخانه شورای مرکزی

گفتگو* با بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پيرامون انتخابات در جمهوری اسلامی و انتخابات آتی مجلس

انتخابات در اساس محل چالش برنامه احزاب سياسی است. در انتخابات احزاب سياسی با شعارها و برنامه های خود وارد کارزار و رقابت می شوند. اما در اکثر انتخابات جمهوری اسلامی، جای برنامه خالی است. در جمهوری اسلامی جای چندانی برای احزاب وجود ندارد و در انتخابات نه برنامه ها، بلکه جريان های حکومتی با هم بر سر تصاحب کرسی های مجلس وارد نزاع می شوند. گويا کرسی های مجلس نه برای اجرای برنامه ها، بلکه برای تقسيم ثروت کشور به نفع اين و يا آن باند حکومتی است.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سپاه بر منبع اصلی درآمد و بر شریان اقتصاد کشور چنگ انداخت

اکنون يکی از فرمانده سپاه را در راس وزرارت نفت گذاشته اند تا صنعت نفت را سامان بخشد و به مقابله با تحريم های بين المللی که لطمه جدی به صنعت نفت زده است، برخيزد. آنچه مشخص است فرمانده سپاه نه قادر خواهد شد پيآمدهای زيانبار تحريم های بين المللی را جبران کند و نه به صنعت نفت سروسامان بخشد. برای سپاه آنچه اهميت دارد قبضه وزارت نفت است.

رهبر نظام در نوک حمله جنبش اعتراضی

در نوک حمله قرار دادن ديکتاتور حاکم بر ايران به منزله آن نيست که شرايط کشور ما با کشورهای مزبور مشابه است و غلبه بر استبداد با يک خيزش و در کوتاه مدت امکانپذير میباشد. رژيم اسلامی، رژيم جان سختی است و عوامل متعددی وجود دارند که به پايداری و جان سختی آن کمک میکند. استبداد حاکم بر کشور را در مبارزه پيگيرانه و تدريجی بايد فرسوده کرد، با اتخاذ سياستهای مناسب شکافهای درون حاکميت را تشديد نمود و در زمان مناسب به آن يورش آورد.

تشدید شکافها در درون بلوک قدرت

موضعگيری ارگان سپاه پاسداران عليه احمدی نژاد

خامنه ای در پشت پرده و در اشکال مختلف از جمله سيگنال دادن به نمايندگان خود در سپاه و به برخی چهرههای شاخص راست سنتی برای انتقاد از احمدینژاد، میکوشد که احمدی نژاد آن چنان قدرت نگيرد که به خطر جدی تبديل شود و به فکر حذف او و روحانيت سنتی بيافتد و اسلام بدون روحانيت را عملی سازد.

توهم "مقاومت ملی" و "دور زدن تحریم ها"

توهم "مقاومت ملی" و "دور زدن تحريم ها مثل سه دهه گذشته" موجب خواهد شد که کشور با خسارات جبران ناپذيری روبرو شود. راه مقابله با تحريم ها، نه توهم "مقاومت ملی"، بلکه شروع "مذاکرات بی قید و شرط" بين جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱، توقف و يا مشروط و محدود کردن پروسه غنی سازی اورانيوم و پذيرش مبادله اورانيوم توسط جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع منعطف توسط دو طرف است.

گفتگو با بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی

پيرامون تحريم های بين المللی و برخی مسائل مطروحه در مورد سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تاثير تحريم ها بر اقتصاد کشور فلج کننده خواهد بود!

تبليغات روزنامه کيهان و سايت حکومتی پارسينه عليه سازمان

کار- آنلاين

اعدام زندانیان سیاسی و برآمد اپوزیسیون

برآمد نيروهای اپوزيسيون در طی يک هفته نشان داد که اپوزيسيون در صورتی که دست در دست هم بگذارد، قادر است که در صحنه سياسی کشور نقش موثر ايفا کند، برروندهای سياسی تاثير بگذارد، نظر مجامع بينالمللی و رسانه ها را به سوی خود جلب نمايد و به تدريج به يک ثقل تبديل شود.

نگاهی به سیر مبانی شکل گیری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما سازمان را باز کرديم و دمکراسی را در زندگی سازمانی به کار گرفتيم. از جمله در تامين حقوق اعضا، مناسبات درون سازمانی و ساختارهای تشکيلاتی و پذيرش نگاههای مختلف در چارچوب جريان چپ. در اين زمينه ما دستاوردهای زيادی داشتيم که اميدوارم امکان جمعبندی و ارائه آن فراهم گردد.

گفتگوی تلاش با بهروز خليق

بخش: 

شکل گیری بلوک قدرت به رهبری علی خامنه ای بخش دوم

تضعيف موقعيت روحانيت، راست سنتی، اصلاحطلبان و کارگزاران در ساخت قدرت

تضعیف موقعیت روحانیت در ساخت قدرت، بمعنی حذف آن در قدرت نيست. روحانيت هنوز به مثابه يکی از مولفههای قدرت در جمهوری اسلامی به حساب میآيد ولی اکنون در راهبرد جمهوری اسلامی جزو نيروهای اصلی به حساب نمیآيد.

بخش: 

موقعیت علی خامنه ای، سپاه و راست افراطی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی

شکل گيری بلوک قدرت با رهبری علی خامنه ای

ساختار سياسی جمهوری اسلامی، ساختار پيچيده، چند وجهی و در حال تغيير است. گرچه جمهوری اسلامی از آغاز حيات آن تا به امروز حکومت ايدئولوژيک بوده که دين و دولت را درهم آميخته است، ولی نمیتوان جمهوری اسلامی را تنها به خصلت ايدئولوژيک آن توضيح داد. خصلت ايدئولوژيکی جمهوری اسلامی تمام وجوه ساختار جمهوری اسلامی را در طول حيات آن توضيح نمیدهد.

بخش: 

اصولگرایان به قواعد بازی انتخابات تن نمیدهند!

انتخابات خانه احزاب و مهمتر از آن انتخابات رياست جمهوری و مجلس يک واقعيت را نشانمیدهد: اصولگرايان در وجه غالب و به طور مشخص جريان راست افراطی به قواعد بازی انتخابات تن در نمیدهند. آنها يا انتخابات را به گونهای مديريت میکنند که خود از صندوقهای رای پيروز بيرون بيايند و يا بازی قواعد انتخابات را به انحای مختلف از جمله کودتای انتخاباتی به هم میزنند.

جنبش اعتراضی مردم و سمت تحولات سیاسی

اکنون برای نيروهای سياسی اين مسئله مطرح است که چه چشماندازی در مقابل ما قرار دارد؟ آيا بلوک قدرت عقب خواهد نشست و برای ترميم وجهه خود به جنبش اعتراضی امتياز خواهد داد؟ و يا اينکه به سرکوب شديدتر روی خواهد آورد؟ و يا اينکه وضعيت کنونی با افت و خيزهائی ادامه پيدا خواهد کرد؟

بخش: 

بهروز خلیق در گفتگو با کارآنلاین: تشکل فراگیر برپایه مطالبات جنبش اعتراضی مردم

طرح الگوی مشخص فروم از جانب ما بدين دليل بود که فروم هم دربرگيرنده احزاب، سازمانها و جبهه های سياسی است و هم شامل جنبشهای اجتماعی، سازمان های غيردولتی و تشکلهای دمکراتيک و فعالين سياسی، حقوق بشر و ... و بهمين خاطر از ظرفيت بالائی برخوردار است.

گفتگوی کارآنلاين با بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران
پيرامون سازمانيابی جنبش اعتراضی، نهضت فراگير "راه سبز اميد" و تشکيل جبهه

بخش: 

جنایات کودتاگران و عزم مردم ما برای برکناری دولت کودتا

امروز علی خامنهای به خاطر واهمه از اعتراضات مردم و نارضايتی روحانيون بلندپايه و نيز شکافهای موجود در "بالا" به مصلحت رژيم نمیبيند که مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را به عنوان رهبران "فتنه" دستگير نمايد. ولی به محض اينکه شرايط را مساعد ببيند، مامورين خود را به سراغ آنها فرستاده و آنها را برای اعترافگيری و ترتيب دادن نمايشات تلويزيونی تحت فشار قرار خواهد داد

موقعیت سپاه پاسداران و روحانیت در ساخت سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور

تغییرات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی: گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه

ورود عنصر نظامی به ساخت قدرت، تغییراتی را در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بوجود آورده و به آن خصلتهای جدیدی می بخشد. جمهوری اسلامی از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه گذر میکند.
سلسله مطالبی که به نگارش در آمده است، تلاشی است برای شناخت سپاه، سیر تحولی آن و موقعیت فعلی اش در ساختار قدرت و تغییراتی که در ساختار سیاسی کشور بوجود آمده است.

پاسخ ديروزى به مسائل امروزى

نقدى بر مطلب: "نکاتى پيرامون "تزهايى در باره مسئله قومى در ايران"

حاد شدن موضوع ملى ـ قومى، تجديد نظر در نظريه‌ها و رهيافت‌هاى موجود را گريزناپذير کرده است. در پاسخ به اين نياز موج جديدى از کار پژوهشى و نظريه‌پردازى آغاز شده و نظريه‌هاى مختلفى در اين زمينه ارائه شده است. اين نظريه‌ها ميتواند به تبيين پديده ملى ـ قومى در عصر جهانى شدن کمک کند.

بخش: 

طرح تدقيق و تکميل شده‌ی سند آماجها و ديدگاههاى ‌سازمان ‌فداييان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌)

پيش نويس اسناد ديدگاهی ارائه شده به کنگره دهم

به‌ نظر ما ارزش‌هاى سوسياليستى در بطن‌ جامعه‌ سرمايه‌دارى شکل‌ مي‌گيرد و سوسياليسم‌ مي‌تواند بر پايه‌ آن‌ها گسترش‌ يابد. ما مبارزه‌ براى تحقق‌ اين‌ ارزش‌ها را نه‌ کار فردا، بلکه‌ وظيفه‌ امروز مي‌دانيم‌. تحقق‌ ارزش‌هاى سوسياليستى علاوه‌ بر مبارزه‌ سياسى، به‌ کار فکرى - فرهنگى مداوم‌ و دراز مدت‌ و به نهادسازى نياز دارد. ما خواهيم‌ کوشيد تا انديشه‌ دموکراسى، عدالتخواهى، برابرى حقوق‌ زن‌ و مرد و تنظيم‌ رابطه‌ انسان‌ با طبيعت‌ در جامعه‌ اشاعه‌ يابد و نهادى شود.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهروز خلیق