بهروز خلیق

حقوق بشر ميراث مشترک جهانی

حقوق بشر، حقوق جهانشمول است. زيرا سر چشمه آن، سرشت مشترک انسانها است. حقوق بشر بر ارزش حيات، بر ارزش کرامت و شرافت همه انسانها، بر برابری مردان و زنان و بر تساوی ملل کوچک و بزرگ صحه ميگذارد. ما بعنوان انسان دارای اين حقوق هستيم، نه بعنوان عضو اين يا آن جامعه، يا گروه اجتماعی و يا قوم. سرشت مشترک انسانها، بنيادی تر از ديگر گونه های هويت است

نقد بدون منبع و استناد، احکام بدون استدلال

نگاهی به نوشته رفيق دانش باقرپور

رفيق دانش در اين نوشته مشخص ميکند که انتخاب اجتماعی خودش را تغيير داده و"تعلق و هويت اجتماعی به طبقه متوسط شهری" را پذيرفته است. در تغيير انتخاب اجتماعی وی نميتوان صحبتی داشت چرا که هرکس حق انتخاب اجتماعی را دارد. او ديروز جانب کارگران و زحمتکشان جامعه بود و امروز در طرف "طبقه متوسط شهری". ولی آنچه جای تعجب است وظيفه مند! کردن سازمان و يا نيروهائی از سازمان توسط ايشان به تغيير تعلق و هويت اجتماعی است

مقاومت و سازماندهی مقاومت، مبرم ترين اقدام در مقابل پيشروی راست افراطی

تغييرات در ساختار سياسی جمهوری اسلامی و آرايش نيروهای سياسی بعد از انتخابات

ما بعد از انتخابات با حاکميت يکدست راست افراطی روبرو هستيم. برنامه اين جريان بستن فضاهای موجود، تسلط برجامعه، کنترل نهادها و تشکلها و سوق دادن فضای سياسی و فرهنگی کشور بسوی انقباض است. اما ميزان پيشروی آنها بستگی به مقاومت جامعه مدنی و جامعه سياسی و فشارهای بين المللی دارد. اگر آنها با مقاومت جدی روبرو نشوند، در پيشبرد برنامه هايشان ترديد نخواهند کرد. بهمين خاطر مبرمترين اقدام در حال حاضر مقاومت و سازماندهی مقاومت است. تنها با نيروی مقاومت ميتوان از پيشروی راست افراطی جلوگيری کرد.

بخش: 

کابينه احمدی نژاد: باز گشت باند فلاحيان ـ سعيد امامی ـ حسين شريعتمداری

برخلاف ادعای محمد خاتمی، آن جرثومه فساد نه تنها ريشه کن نشده است، بلکه بطور سرطان وار گسترش پيدا کرده و ميخواهد وزارتخانه های مهم را قبضه نمايد. اکنون باندی در راس وزارتخانه های اطلاعات، کشور، ارشاد و علوم قرار ميگيرندد که تندروتر و سرکوبگرتر از آنها در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

بخش: 

مقاومت در مقابل پيشروی بنيادگرايان

پيرامون بيانيه فعالين سياسی داخل کشور

موضع گيری فعالين سياسی داخل کشور در شرايطی که کابينه راست افراطی گام بگام در جهت بستن فضای سياسی کشور و فضاهای عمومی قدم برميدارد، کار شجاعانه و مسئولانه ای است و هشياری و موقع شناسی اين نيروها را نشان ميدهد. انتشار بيانيه حاکی از آن است که امضا کنندگان آن، ضرورت مقاومت در مقابل پيشروی بنيادگرايان را دريافته اند و کوشيده اند جو سنگينی که بعد از انتخابات شکل گرفته است، بشکنند.

حسين صفار هرندی، اکبر گنجی و سازمان ما

حسين شريعتمداری، حسن شايانفر و صفار هرندی در روزنامه کيهان، عباس سليمی نمين در هفته نامه کيهان هوائی و مهدی نصيری در نشريه صبح، بدفعات عليه سازمان ما و عليه فعالين سياسی و فرهنگی داخل کشور پرونده سازی کرده اند. آنها ميگويند که سازمان ما در بين روشنفکران سکولار و حتی اصلاح طلبان حکومتی نفوذ کرده، مشی و سياستهای خود را در داخل کشور پيش ميبرد. از سوی ديگر روشنفکران سکولار و بخشی از اصلاح طلبان حکومتی را متهم ميسازند که از سازمان ما خط ميگيرند و همان خط را در داخل پيش میبرند.

انتخابات و جنبش تهيدستان

جنبه طبقاتی بطور بارزتر در دور دوم انتخابات نمود يافت و صف آرائی آشکاری بين رفسنجانی که سمبل رانت خواری، غارتگری، ثروث اندوزی و باند مافيای ثروت و قدرت بود و محمود احمدی نژاد که در سيمای مدافع تهيدستان و مخالف مافيای ثروت و قدرت برآمد کرد و بعنوان نماد مبارزه با فقر و ثروت و برقراری عدالت اجتماعی خود را جا زد، شکل گرفت.

نيروهای اپوزيسيون در داخل و خارج از کشور در موضع عدم شرکت در انتخابات

پيرامون بيانيه فعالين سياسی داخل کشور

بيانيه 615 نفر از فعالين سياسی داخل کشور پيرامون انتخابات رياست جمهوری انتشار يافت. اين دومين بيانيه فعالين سياسی کشور در ماههای اخير است.

انتخابات رياست جمهوری و شکافهای درون جناح محافظه کار

فعال شدن شکاف دولت ـ ملت و بحران مشروعيت جمهوری اسلامی و ديگر بحرانهای اجتماعی از يکسو و از سوی ديگر تشديد فشارهای بين المللی موجب شده است که شکافهای موجود در ساخت قدرت عمق يابد و هر چه بيشتر فعال شود، بگونه ای که محافظه کاران قادر نشده اند روی کانديدای واحد توافق کنند.

حرکت جديد فعالين سياسی داخل کشور

انتشار بيانيه و جمبندی امضاکنندگان آن که برتحول بنيادين در ساختار سياسی کشور پای ميفشارند، نشانگر آن است که نيروهای جمهوريخواه دمکرات و سکولار در داخل و خارج از کشور به مشی سياسی کمابيش واحدی رسيده و راه مشترکی را طی ميکنند.

ســازمــان‌هــای غيــردولتــی

شکل‌گيری سازمان‌های غيردولتی در ايران در اساس به سال‌های بعد از ۷۶ برمی‌گردد. با تغيير فضای سياسی کشور و طرح جامعه مدنی، زمينه برای شکل‌گيری سازمان‌های غيردولتی فراهم آمد. در طی اين سال‌ها سازمان‌های غيردولتی سریعاً گسترش يافتند، بگونه‌ای که هم اکنون سازمان‌های غيردولتی در شهرهای کوچک و برخی روستاها حضور دارند.

بخش: 

حضور فزاينده سپاه پاسداران در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور

ورود عنصر نظامي به ساخت سياسي کشور

سپاه پاسداران در طي يک دهه و نيم به حوزه هاي اقتصادي ، رسانه اي، اطلاعاتي ـ امنيتي ، ديپلماسي، فرهنگي و قانون گذاري چنگ انداخته است. سپاه دايره وسيعي از حوزه هاي اقتصادي کشور را که داراي درآمدهاي سرشاري است، در اختيار خود گرفته، رسانه ملي را تحت نفوذ خود درآورده، جاي پاي محکمي در قوه مقننه پيدا کرده، برحوزه اطلاعاتي ـ نظامي تسلط يافته و به سطوح بالاي مديريتي کشور دست انداخته است.

صف‌بندی حول "جمهوری‌خواهی" و "جمهوری اسلامی‌خواهی"

اصلاح‌طلبان حکومتی گرچه بر نفوذ روزافزون جمهوری‌خواهی واقفند و بر شکل‌گیری صف‌بندی حول آن اذعان دارند، با این وجود مصرانه‌تر از گذشته از قانون اساسی و ظرفیت اصلاح‌پذیری "نظام " دفاع می‌کنند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهروز خلیق