بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: این گوی و میدان، ادعایتان را ثابت کنید!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش12)
دیگر کشورها: درخواست جبهه چپ...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: فاجعە پلاسکو: دولت، شهردار و کارفرمایان مقصرند!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش11)
دیگر کشورها: گزارش کمیسیون...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : تجلیل از رفسنجانی برای چە؟
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش10)
دیگر کشورها : سوء استفاده کارفرمایان...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : رفع تبعیض مزدی، مستلزم تلاش پیگیرانە همگانی است
از تجربە دیگران : پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش نهم)
دیگر کشورها...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : چاره رکود، افزایش دستمزد ها است
از تجربە دیگران : پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش هشتم)
دیگر کشورها : کارگران...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: دیوان عدالت اداری، علیە کارگران، در خدمت کارفرمایان
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش هفتم)
دیگر کشورها:...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: یک میلیون و ٨٥ هزار شکایت کارگری در یک سال بی سابقە است!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش ششم)
سندیکا:...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: آری، سرکوب دیگر جواب نمی دهد
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش پنجم)
دیگر کشور ها: مقاومت کارگران بلژیک " INESTA...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ظهور و جلوس ترامپ ایرانی دور از انتظار نیست!
پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 4)
هشدار اتحادیه های کارگران آلمان
بیانیه‌ی شورای...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارۀ بولتن کارگری
تحلیل هفته: پس لرزه های عقب نشینی دولت در شبکه اول سیمای ج.ا.ا.
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- اتحاد و اعتراض نتیحه داد؛ دولت لایحه را پس گرفت!
- پژوهشی در اتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش دوم)
- تظاهرات کارگران...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارۀ بولتن کارگری:
تحلیل هفته: فرصت دارد از کف می رود، دولت نمی خواهد لایحە را پس بگیرد
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارۀ بولتن کارگری:
تحلیل هفته: بعد از قانون کار، نوبت بە مصادرە اموال تامین اجتماعی رسیدە
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: این لایحە نە قابل اصلاح است، نە قابل تحمل و نە راه گشاست!
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش7)
تشکل ها:...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: رادیکالیسم" سلبی پاسخ گو نیست!
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش6)
تشکل ها: سندیکای نقاشان البرز-...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: حکم زندان عبدی غیر قانونی است؛ فعالان کارگری را آزاد کنید
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش پنجم)
تشکل...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: همسو شویم؛ جبهه سرمایه داری حاکم را به عقب برانیم
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش 4)
تشکل ها: بیانیه...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: زمینه های اجرایی برای مبارزه کارگران در ایران
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 3)...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: پاسخ قاطع را از کارگران طلب کنید
از تجربە دیگران:
نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه
نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 2)
...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: عقب نشینی وزیر کار؛ گامی بە جلو برای کارگران
از تجربە دیگران:
نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه
نیجریه از 1999 تاکنون (...

صفحه‌ها