سياست

فرخ نگهدار

رهبر خود را به خواب زده است. حکومت وامانده است، دست و پا میزند و خون می ریزد. بی هیچ سیاستی یا نقشه راهی. جز دستور مهار و سرکوب هیچ تدبیری روی میز نیست. کوتوله های مجیزگوی، که با سر نیزه ی سپاه بر...

دنیز ایشچی

یکی از نمودهای شاخص بحران نظام کلان سرمایه داری امپریالیستی جهانی در ضعف های متعدد و عظیم آن در رودررویی با بحران ناشی از ویروس کرونا مشاهده شد. تنها همین کافی است که به میزان عدم آمادگی و قابلیت...

فرخ نعمت پور

شاید بتوان گفت کە هدف اساسی اردوغان از بازی سیاسی کە با متحدین خود در ناتو در شرایط کنونی انجام می دهد تنها گرفتن امتیاز باشد، اما بە نظر می رسد هدف فراتر از اینهاست. در این معنا کە دولت ترکیە...

فرخ نعمت پور

مقالەای ترجمە شدە از شرق الاوسط بە قلم 'هدی الحسینی' و تحت عنوان 'ایران همە امید فرانسە و اروپا برای نجات' از امید ماکرون برای ورود انرژی از ایران، در شرایط بحران جنگ اوکراین، در صورت احیای برجام...

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە در روزنامە جهان صنعت درج شدە، یکی از اعضاء کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در رابطە با برجام گفتە کە ظرف یک هفتە تا دە روز آیندە توافق حاصل می شود. این گفتە، تنها مورد...

فرخ نعمت پور

بدون استراتژیستهای سیاسی، سیاست جلو نمی رود. یعنی در واقع بدون فیلسوفانی کە امر فلسفە را با سیاست و بطور مشخص با قدرت در هم آمیختەاند، نمی توان از سیاست در معنای واقعی آن سخن گفت. برای همین در...

فرخ نعمت پور

جمهوری اسلامی مشغول جراحی بافت طبقاتی کشور است. بیهودە نیست کە نمی خواهند از دشمنی خود با غرب دست بردارند. مبارزە همیشگی با یک دشمن خارجی، بهترین فرصت را از این لحاظ مهیا می کند. در کشوری کە طبقە...

گودرز اقتداری

سخنگوی کنگره ایالات متحده خانم نانسی پلوسی سه شنبه وارد تایپه پایتخت جمهوری چین شد.

فرخ نعمت پور

به خوبی مشخص است کە راە تودە در این پاراگراف عملا دست بە تکرار مواضع تندروهای درون جمهوری اسلامی و نیز ادعاهای بیت رهبری می زند کە قویا پشت سر تجاوز روسیە قرارگرفتەاند. در واقع راە تودە بر خلاف...

نظر1
شهناز قراگزلو

کارشناسان ایرانی نسبت به تاثیرات قطعنامه شورای حکام از قبیل شکست مذاکرات وین تشدید ‌تحریم ها، ارجاع پرونده کشورشان به شورای امنیت و حتی استفاده از مکانیسم ماشه در برجام ابراز نگرانی می کنند.

فرخ نعمت پور

و از همان زمان، مسئلە سیاست و قدرت سیاسی در ایران بە امر مقابلە با آنگلوفیلیسم تبدیل شد، کە سرانجام بعد از دهەها مبارزە با انقلاب بهمن بە تسلط این ایدە بر نظام سیاسی در کشور پایان داد و جریانی را...

سعید مقیسه ای

به جرات، صراحت و به سادگی می توان انتخابات مجلس دوازدهم را مهم ترین قرار سیاسی کشور محسوب کرد که به سرعت در حال نزدیک شدن به آن نیز هستیم.

ترجمه، رضا کاویانی

هنگامی که در یک مصاحبه تلویزیونی از او پرسیده شد که آیا از انتخاب مجدد جو بایدن در سال ۲۰۲۴ حمایت خواهد کرد یا خیر، او با طفره رفتن پاسخ داد: " زمانش برسد به آن رسیدگی خواهیم کرد". گرچه الکساندریا...

مترجم، اردشیر قلندری

آیا مسئولیت احیای تبلیغات فاشیستی و نازیستی در اوکراین می تواند یک طرفه باشد؟ آیا بورژوازی روسیه مسئول این نیست؟ آیا حزب کمونیست فدراسیون روسیه چیزی در این مورد نمی داند؟ حزب کمونیست روسیه متوجه...

فرخ نعمت پور

بە نظر می رسد در دنیای موجود و کلا آنگاە کە نوع نگرش بە جهان مطرح است اتخاذ نگاهی کە در آن دوآلیسم و نگرش ارگانیکی با هم مخلوط شدەباشند، بهتر جواب می دهد. و در مورد خاص اوکراین این نگاە التقاطی بە...

نظر4
فرخ نعمت پور

اگر روسیە بتواند در حملە نظامی بە اوکراین، دستاوردهای خود در جنگ زمستان را تکرار کند بە یک تغییر کلاسیکی و مهم در منطق مسلط موجود در جهان دست زدەاست. اما در همان حال باید گفت همانگونە کە استالین...

مترجم، گودرز اقتداری

جیمز بیکر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا: و نکته آخر . ناتو سازوکار تأمین حضور آمریکا در اروپا است. اگر ناتو منحل شود، چنین مکانیزمی در اروپا وجود نخواهد داشت. ما درک می کنیم که نه تنها برای...

نظر2
اسد کشتمند

در واقع درفرآینداین بحران حرف برسر تغییرعظیم ژئوپلیتیک یابودونبودیک هویت تاریخی بزرگترین سرزمین جهان یعنی روسیه، حرف بر سر حذف و یا رشد روابط و نظم نوینی که دارد سربلند می کند و حرف بر سر برقراری...

فرخ نعمت پور

بە جرات می توان گفت کە در سال ٢٠٢٢، شرق گرائی در حاکمیت تقویت شدە و ایران بیش از پیش از جملە در زمینە نظامی بە همکاری های گستردەتر با چین و روسیە روی خواهد آورد. پس ایران در حوزە تنش های...

فرخ نعمت پور

واقعیت این است کە جمهوری اسلامی بە شرایط متناقض و دوگانەای پای می نهد کە در آن از یک طرف دولتی بیش از پیش اقتدارگرا حاکم خواهد شد، و از طرفی دیگر جامعەای با مختصات متفاوت تر. اینکە چنین جامعەای در...

صفحه‌ها