سياست

سعید مقیسه ای

به جرات، صراحت و به سادگی می توان انتخابات مجلس دوازدهم را مهم ترین قرار سیاسی کشور محسوب کرد که به سرعت در حال نزدیک شدن به آن نیز هستیم.

ترجمه، رضا کاویانی

هنگامی که در یک مصاحبه تلویزیونی از او پرسیده شد که آیا از انتخاب مجدد جو بایدن در سال ۲۰۲۴ حمایت خواهد کرد یا خیر، او با طفره رفتن پاسخ داد: " زمانش برسد به آن رسیدگی خواهیم کرد". گرچه الکساندریا...

مترجم، اردشیر قلندری

آیا مسئولیت احیای تبلیغات فاشیستی و نازیستی در اوکراین می تواند یک طرفه باشد؟ آیا بورژوازی روسیه مسئول این نیست؟ آیا حزب کمونیست فدراسیون روسیه چیزی در این مورد نمی داند؟ حزب کمونیست روسیه متوجه...

فرخ نعمت پور

بە نظر می رسد در دنیای موجود و کلا آنگاە کە نوع نگرش بە جهان مطرح است اتخاذ نگاهی کە در آن دوآلیسم و نگرش ارگانیکی با هم مخلوط شدەباشند، بهتر جواب می دهد. و در مورد خاص اوکراین این نگاە التقاطی بە...

نظر4
فرخ نعمت پور

اگر روسیە بتواند در حملە نظامی بە اوکراین، دستاوردهای خود در جنگ زمستان را تکرار کند بە یک تغییر کلاسیکی و مهم در منطق مسلط موجود در جهان دست زدەاست. اما در همان حال باید گفت همانگونە کە استالین...

مترجم، گودرز اقتداری

جیمز بیکر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا: و نکته آخر . ناتو سازوکار تأمین حضور آمریکا در اروپا است. اگر ناتو منحل شود، چنین مکانیزمی در اروپا وجود نخواهد داشت. ما درک می کنیم که نه تنها برای...

نظر2
اسد کشتمند

در واقع درفرآینداین بحران حرف برسر تغییرعظیم ژئوپلیتیک یابودونبودیک هویت تاریخی بزرگترین سرزمین جهان یعنی روسیه، حرف بر سر حذف و یا رشد روابط و نظم نوینی که دارد سربلند می کند و حرف بر سر برقراری...

فرخ نعمت پور

بە جرات می توان گفت کە در سال ٢٠٢٢، شرق گرائی در حاکمیت تقویت شدە و ایران بیش از پیش از جملە در زمینە نظامی بە همکاری های گستردەتر با چین و روسیە روی خواهد آورد. پس ایران در حوزە تنش های...

فرخ نعمت پور

واقعیت این است کە جمهوری اسلامی بە شرایط متناقض و دوگانەای پای می نهد کە در آن از یک طرف دولتی بیش از پیش اقتدارگرا حاکم خواهد شد، و از طرفی دیگر جامعەای با مختصات متفاوت تر. اینکە چنین جامعەای در...

فرخ نعمت پور

پیشبرد اعمال اقتدار نظام بر کشور، برنامەای است پیچیدە کە تنها از طریق نیروهای امنیتی ـ نظامی پیش بردە نمی شود. نیروهای انتظامی نیز در این میان نقش ویژەای ایفاء می کنند. اگر نیروهای امنیتی ـ نظامی...

سعید پیوندی

میلوان جیلاس در اثر خود بنام "طبقه جدید" از شکل گیری گروه اجتماعی در شوروی سابق سخن به میان می آورد که با استفاده از امتیازات حزبی و دولتی بتدریج صاحب جایگاه و مقام می شدند و سلطه خود بر دستگاه...

فرخ نعمت پور

حال سئوال این است چرا این جمع آقایان بە آخرین سخنان خامنەای در مورد تعامل و مذاکرە با دشمن هم اشارە نمی کنند کە اتفاقا درست بعد از این گفتەها بود کە وزیر امور خارجە در مورد مذاکرە مستقیم با ایالات...

فرخ نعمت پور

اگر وضعیت بە این سمت پیش برود، اصولگرائی (بخوان اقتدارگرائی) در کشور تثبیت یافتە و ما شاهد قدرتمندتر شدن الیگارشی قدرتی خواهیم بود متشکل از نیروهای امنیتی ـ نظامی از یک طرف و بخش اصولگرای روحانی ـ...

نظر1
روث مایکلسون - ترجمه رضا کاویانی

تورم لیر به سرعت ارزش خود را از دست می دهد، شهروندان برای امرار معاش خود نگران هستند، بحران شدیدی ترکیه را تهدید می کند. سدا می‌گوید "که می‌خواهد طلاهایش را به پول تبدیل کند تا فوراً خانه‌ای بخرد...

فرخ نعمت پور

و حال بعد از نزدیک بە شش دهە از آن واقعە، شاهد سربرآوردن کاپیتولاسیون اسلامی هستیم. بە جای اینکە شخص شریعتمداری هم مانند همە مردم کشور تابع قانون باشد و بە یکسان با اوعمل شود، اما عملا بە...

دنیز ایشچی

در شرایطی که در این بودجه، از یک طرف شاهد افزایش میزان مالیات ها بر بخش های تولیدی بوده و به موازات آن شاهد فرار سرمایه های الیگارشی سوداگران مرکانتالیست و غارتگران اقتصادی از کشور میباشیم، در...

نظر1
بهرام رحمانی

جهانی‌ سرشار از صلح‌ و عدالت‌ و امنیت، از دیرباز آرزوی‌ بشر بوده‌ و جهان‌ امروز نیز بیش‌تر از همیشه، به آزادی و برابری و دموکراسی مستقیم و عدالت اجتماعی و هم‌چنین صلح و امنیت پایدار‌ نیاز دارد....

فرخ نعمت پور

ما در یک جغرافیای سیاسی زندگی می کنم کە اولین مشخصە آن هرج و مرج است. و پس زلزلەهای این هرج و مرج از خاورمیانە گرفتە تا دورترین نقاط جهان را در می نوردد. و انسان مدرن، گرفتار و لمیدە بر بالش...

فرخ نعمت پور

در ارزش گذاری این دو مورد، می توان گفت کە خواست تغییر در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی خواستی اساسی تر است زیرا کە بدون آن نمی توان از شروع عادی سازی روابط گفت. در واقع محاصرە اقتصادی کشور در مرحلە...

فرخ نعمت پور

خلاصە خاطرات بچگی ما با خاطرات بزرگسالیمان هم بە یمن تشدید چنین فرهنگی توسط قدرت سیاسی در ایران، در هم آمیختەاند. و پسران بد هنوز آنقدر قوی اند کە میلیونها میلیون ایرانی را بە طرف غرب کوچانیدەاند...

صفحه‌ها