سپیده لرستانی

تولیدمثل محوری در قانون جدید استخدام کشور

در طرح جمعیت و تعالی خانواده، که در راستای سیاست های افزایش جمعیتی شکل گرفته است زنان رسماً به نشستن در خانه و زاییدن شیران نر مجبور شده اند. بانیان این طرح که عمدتاً مردان نماینده مجلس هستند، ظاهرا تنها سد راه افزایش جمعیت را تحصیل و اشتغال زنان تشخیص داده و تصمیم به تنبیه زنان مجرد گرفته و آنها را از استخدام در ادارات و سازمانهای دولتی محروم کرده اند.

بخش: 

اصلاح قانون انتخابات و نادیده گرفتن حقوق سیاسی زنان

با مطرح کردن بحثهایی مثل محرومیت زنان از کاندیداتوری ریاست جمهوری و چون و چرا کردن در استفاده از اصطلاح "رجل سیاسی" از آن رو سودمند و مؤثر است که می تواند به سان تلنگری باشد بر هیئت حاکمه که به حقوق سیاسی زنان بی اعتنا نباشد و سهم زنان را در میدان رقابتهای سیاسی پایمال نکند... مهمترین و اولین اصلاح در قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیش از هر تغییر و اصلاح دیگری، حذف اصطلاح "رجل" است.

بخش: 

محدودیت صدور گذرنامه برای زنان: تا عربستان سعودی راهی نمانده!

به تازگی لایحه ای توسط «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی» به تصویب رسیده که صدور گذرنامه برای زنان مجرد کمتر از چهل سال را مشروط به موافقت رسمی «ولی قهری» و در غیر این صورت «حکم حاکم شرع» نموده است.[1] شگفتا که دولتمردان و قانونگذاران ما صد سال بعد از مدرس با همان استدلال که او آورده بود، زنان را در شرایط کنونی، تا چهل سالگی در شمار مجانین و صغار به حساب می آورند و...

بخش: 

درباره نابرابری جنسیتی در ایران

در حوزه کار و اشتغال، کار زنان جدی گرفته نشده و با توسل به این دیدگاه سنتی که مردان را نان آور خانواده می داند، و زنان را معاف از تامین معاش، زنان هنوز نتوانسته اند به فرصتهای شغلی همانند مردان دست یابند. بنابراین در زمینه استقلال اقتصادی شکافی عمیق میان زن و مرد وجود دارد که زمینه ساز تداوم وابستگی مالی زنان به مردان می گردد

بخش: 

پاسخی به سلحشورِ عرصه بی حرمتی به زنان

فاحشه نامیدن هنرمندان زن از دل تفکری برمی آید که می خواهد زنان را از حقوق انسانی شان محروم کند، زیرا در این دیدگاه و تفکر، زن فاحشه زنی است که انسانیتش پایمال شده، هرکس از راه برسد می تواند لهش کند، سنگش بزند و نابودش کند و هیچ حقی هم برای او قابل تصور نیست. از همین روست که زن هنرمند و به طورکلی هر زنی که می خواهد دیوارهای پوسیده سنت را فرو بریزد و آزادانه و مستقل زندگی کند برچسب فاحشه می خورد تا به عقب رانده شود

مقابله با بدحجابی و جنگ نرم: دور جدید مقابله با زنان

مخالفان حقوق زنان اگر چشم بگشایند خواهند دید که اندرونی های سنت، فروریخته اند و زنان به دنبال هوای تازه و آزاد و برای استنشاق ارزش های برابری بیرون آمده اند! زنان را نمی توان به پستوی خانه فروکشاند و در پشت حجاب اجباری و مورد پسند مسئولان پنهان کرد

بخش: 

آن دختر کرد

چرا؟ چون وجدانهای ما آنقدر هم که تصور می کنیم بیدار نیستند! حالا شیرین علم هولی اعدام شده است، و دیگر نیازی به یاری هیچ کس ندارد چه آنها که جانش را ستاندند و چه آنها که نگران تباه شدن حقوق بشرند.اما ای کاش مظلومیت او نهیبی باشد بر وجدانهایی که گاه بیدار نیستند.

برقراری عدالت آموزشی با حذف سهمیه زنان

به نظر می رسد مجلس برای تحقق شعار برقراری عدالت آموزشی که عنوان طرح اخیرش می باشد، دیواری کوتاه تر از دیوار زنان پیدا نکرده است و برای جلب نظر مثبت افکار عمومی و کسب محبوبیت و وجهه عدالتخوهی، تنها سهمیه ای را که توانست بی دغدغه حذف کند همان سهمیه زنان بود

بخش: 
اشتراک در RSS - سپیده لرستانی