مسائل چپ

اظهار نظرات در پانل 2 - بخش دوم

اظهار نظرات درپانل 2 - بخش اول

نادر عصاره

سخنرانی نادر عصاره در پانل 2 کنفرانس

مهدی فتاپور

سخنرانی مهدی فتاپور در پانل 2 کنفرانس

رسول آذرنوش

سخنرانی رسول آذرنوش پانل 2 کنفرانس

بهزاد کریمی

سخنرانی رفيق بهزاد کریمی در پانل 2 کنفرانس

کار آنلاین

فايل صوتی بخش دوم اظهار نظرات در کنفرانس در اختيار خوانندگان سايت قرار می گيرد.

کار آنلاین

احسان دهکردی، نخستين سخنران کنفرانس، با اشاره به تغییرات کمی و کیفی در مبارزات جنبش چپ در سطح جهانی و داخل کشور،در ادامه تاکيد بر اين نکته داشت که مبارزات جنبش چپ ایران به فضایی نو تعلق دارد که...

نادر عصاره

نادر عصاره یکی از مسئولین پیشبرد پروسه وحدت چپ، گزارش خود را از مسائل مطروحه و مورد بحث ارائه داد

کار آنلاین

علی پورنقوی از روند تاکنون پيشرفته در پوسه وحدت چپ به کنفرانس، گزارشی ارائه داد که در فايل صوتی زير در دسترس علاقه مندان قرار می گيرد.

گزارش تصویری از اولین روز برگزاری کنفرانس

کنفرانس پیرامون:
١. کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟
٢. چه نوع حزبی (الگوی حزبی)؟
شنبه ٣٠ نوامبر و يکشنبه ١ دسامبر
پخش مستقیم کنفرانس در پالتاک

گرد آوری شده از مجموعه مقالات منتشره درباره پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ

مهدی فتاپور

مرز و هویت سازمانهای سیاسی جدی و توده ای بر اساس تاریخ و عملکرد مشخص آنها تعیین میشود. مباحث نظری و چشم اندازهای فردا، آنجایی میتوانند به شکل گیری و هویت یک جریان سیاسی منجر شوند که در عملکرد آن...

بهروز خلیق

برای چپ ايران ارزش‏های برشمرده و سوسیالیسم دمکراتیک، بیش از همه در ارائه برنامه برای گذار ایران به کشور دمکراتيک، مدرن و توسعه یافته، در تحقق حقوقی و حقیقی آزادی، برابری، تامین حقوق بشر، دمکراسی،...

محمد اعظمی

ما قصد نداریم که پروژه ای را تکمیل و در دستور قرار دهیم آنگاه از نحله ها و نسل های مختلف بخواهیم به ما بپوندند. از نظر ما پروژه ای موفق است که محصول کار و کوشش همگانی چپ ها باشد. هر فرد و هر نحله...

منوچهر مقصودنیا

چپ باید با شناخت دقیق و واقعبینانه از وضعیت جهان و جامعه ایران، بدوراز خیال پروری و شعارهای غیرعملی، خود را به آن چنان برنامه سیاسی و اجتماعی مجهز کند که تماس با وسیعترین مخاطبان ممکن را عملی...

رضا کاویانی

چپها باید تلاش کنند تا به نزدیکترین و مهمترین اهداف مورد نظر اکثریت مردم جامعه خود پی ببرند و آن را مورد و موضوع اصلی پروژه های خود نمایند. چپها باید مشخصات آتی و اصلیترین علل تحول در کشور را...

نظر2
گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

برگزاری چهارمین جلسه پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر2013 در ارتباط با پروژه شکلدهی تشکل بزرگ چپ

بهروز خلیق

در گذشته الگوی ما، احزاب کمونيست بود. اساسنامه ما برگرفته از اساسنامه های آن ها بود. با توجه به تحولات فکری که ما طی کرديم، به نگرش هائی که دست يافتيم، تجربه هائی را که اندوختيم، آگاهی که از...

صفحه‌ها