پاتریک لو آیریک

به اجراء در آوردن آرمان انسانى از راه‌هاى انسانى

يک ميليارد و سيصد ميليون نفر از آب آشاميدنى محروم هستند و ۴٠ درصد جمعيت جهانى از داشتن امکانات فاضلاب و تصفيه آب محرومند. با هم براى تدوين طرح ماليات بر بازار بورس مبارزه نمائيم. همانطوری‌که دوستم آقاى فرانسيس وورتس،رئيس گروه پارلمانى چپ متحد اروپا پيشنهاد کرده است، اگر فقط به‌مدت دو سال يک دهم درصد برکل حجم بورس جهانى ماليات گذاشته شود، ميتوان زير بناى لازم براى دسترسى به آب آشاميدنى را مهيا ساخت

اشتراک در RSS - پاتریک لو آیریک