محسن حمیدی

موانع شکل گیری سندیکا در ایران

تشكل‌هايي كه شوراهاي اسلامي را نمايندگي مي‌كنند نيز جايگاه مستقلي ندارند و براي خود نقش سياسي قائل هستند و به شكل يك حزب عمل مي‌كنند و از سوي ديگر سعي دارند با مراكز قدرت نيز رابطه داشته باشند و حكومتي رفتار كنند و اين نوع رفتار استقلال تشكل‌هاي كارگري را خدشه‌دار مي‌كند.

بخش: 
اشتراک در RSS - محسن حمیدی