امیر یعقوبعلی

يک جنسيتى در دانشگاه ها، از گذشته تا امروز

حکومت براى توجيه کارکرد مثبت تفکيک جنسيتى در حوزه‌ى عمومى در ابتدا به اجراى آن در محيط‌هاى آموزشى و ادارى رو آورد و توانست بدين وسيله اين مساله را در سطح جامعه بسط و گسترش بدهد. در زمان حال که اين قوانين در دانشگاه‌ها به شيوه‌اى مسخ شده در حال اجرا هستند، و در سطح جامعه نيز ديگر کمتر محل اعرابى دارند، حاکميت براى بازگشت به گذشته يا به طور حداقلى براى حفظ اين وضع و جلوگيرى از ادامه‌دار شدن پروسه‌ى عبور جامعه از قوانين حکومتى سعى در اجراى اين قوانين به طور کامل دارد

بخش: 
اشتراک در RSS - امیر یعقوبعلی