آرشیو نشریه کار

کارآنلاین، ارگان اینترنتی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) می باشد، و بر اساس این تعلق سازمانی بازتاب دهنده مواضع و سیاست های عمومی این سازمان است.

بر پايه تصميم کنگره شانردهم، کارآنلاين از یک سايت تحلیلی ـ سیاسی به سايت عمدتأ آرشيو تبديل می شود و اسناد سازمان و اعلاميه ها از جمله گروه های هوادار در آن درج می گردد

نظر4

اولین شماره کار در تاریخ 19 اسفند ماه 1357 منتشر شد.

آرشیو کار پس از انشعاب اقلیت تا اسفند 1360 و توقیف نشریه

آرشیو نشریه کار، دور دوم، از شماره 1 تا 83، اول اسفند 1362 تا بهمن 1369

آرشیو نشریه کار، دور سوم، شماره 1 تا 320، 21 فروردین 1375 تا 20 اسفند 1382

آرشیو نشریه کار، دور چهارم، شماره‌های 1، 2 و 3 - 25 خرداد 1383 تا 11 شهریور 1383