محمدرضا شالگونی

اعتصاب عمومی برای تداوم و گسترش جنبش اعتراضی مردم

... جنبش اعتراضی مردم نباید صرفاً به تظاهرات خیابانی محدود شود بلکه باید با اشکال دیگری از حرکتهای توده ای، مانند اعتصاب، تحصن، اجتناب از همکاری با نهادهای وابسته به رژیم، و تحریم و بایکوت آنها، تکمیل گردد

همه جا آسمان همين رنگ است؟

تجربه فاجعه کاترينا نشان داد که در سرمايه داری، هيچ جا برای کارگران و زحمتکشان و تهيدستان امينتی وجود ندارد و هرجا که آنها نتوانند پيکار طبقاتی کارآمدی را سازمان بدهند، زير تازيانه بی رحم سرمايه لِه خواهند شد، خواه در ايران باشند خواه در آمريکا. اگر سرمايه ميتواند در ثروتمندترين دموکراسی ليبرالی جهان با مردم آن کند که در توفان کاترينا ديديم، معلوم است که در ديکتاتوری های خونبار جهان سومی چه ها ميکند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - محمدرضا شالگونی