اردشیر قلندری

فلسفه ماتریالیستی مارکسیسم

عمده ترین مساله ماتریالیسم دیالکتیک در این بازه زمانی طرح مبانی روش شناختی، یافتن زبان مشترک، درک متقابل و توافق بر مساله اصلی، اهداف گلوبال، مبنای هستی و روش های حفظ بشریت، فرهنگ و تمدن بمثابه بالاترین دستاورد فرازمندی جهانی می باشد. با شرکت فعال در فرایندهای روزرسان ایدئولوژیکی، ماتریالیسم دیالکتیک تلاش دارد از خطر اشتباهات و یکجانبه گرایی، که در سالهای کیش شخصیت استالین گسترش وسیعی در زمینه اقتصادی در کشورهای بلوک سوسیالیستی یافت که موجب رکود اجتماعی و اخلاقی در میان حزب های کمونیستی گردید، در امان بماند.

هیولایی ترین فرزند سرمایه داری!

آرزوی دیرینه ناسیونالیسم برهم زدن یکپارچکی ملی، ایجاد "کشور"های مستقل در ایران است. ناسیونالیسم های وطنی، از ستم مضاعفی که بر همه ملت ها و مردم زحمتکش ایران توسط فرادیکتاتوری ولایی اعمال می گردد، هدفمندانه بمثابه اعمال ستم یک قوم بر تمامی اقوام ایران جلوه می دهند. هدفمند برنامه های ویرانگر رژیم را نادیده می گیرند.

صدای شکستن استخوان های رژیم فرادیکتاتوری ولایی

رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. حافظ

فرایند سیاسی کشور چنین است که رژیم در بسیاری از مساله دیپلماسی و روابط جهانی کاملا شکست خورده است. ترامپ نماینده جناح هار امپریالیسم امریکا، در راستای تامین منافع امریکا در رویارویی و مهار مقاصد امپریالیستی اروپا و روسیه در راستای باز تقسیم جهان، از توافقات هسته ای خارج گردید، تا بار دیگر فرادیکتاتور حاکم بر ایران را به میز مذاکرات نشانده، سهم باز هم بیشتری را به چنگ آورد.

ضرورت دولت مردم محور، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم

ما با وخامت اوضاع رژیم ولایی، ما بمثابه کمونیست جای برای خود در روز پسا رژیم در نظر گرفته ایم؟. چه راه حلی برای برون بُرد جامعه از باتلاقی که حاکمان فعلی ساخته اند، داریم ؟. حزب ها و سازمانهای سیاسی کمونیستی چه برنامه های اقتصادی برای فردای ایران پیشنهاد میدهند؟. شکل و محتوای پیکار آتی در راستای تصرف دولت، استقرار ساختار های اقتصادی بر چه مبنا میباشد.

اشتراک در RSS - اردشیر قلندری