شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

تزهائی پیرامون اوضاع سیاسی کنونی

اوضاع سیاسی طی چند هفته‌ی گذشته دچار دگرگونی اساسی شده است. ما شاهد رویدادهائی بودیم که در این روند پر شتاب هرکدام تاثیر خود را در فضای متحول جامعه گذاشته‌اند... با برآمد اعتراضی دانشجويان در تعدادی از دانشگاه‌های کشور، فضای سياسی کشور به زيان حکومت تغيير کرد و حکومت در موضع تدافعی قرار گرفت. در این‌جا با توجه به اهمیت تحولات اخیر، به اوضاع سیاسی کنونی به شکل مجموعه ای از تزها پرداخته ایم:

علیه تنش‌افزائی، تهدید به جنگ، برای صلح و امنیت در منطقه!

ادامه‌ی وضعیت کنونی هر لحظه می تواند به یک فاجعه منجر شود. تنها راه اجتناب از درگیری نظامی و جنگ، آغاز مذاکرات بدون قید و شرط است. جامعه‌ی مدنی ایران، کنشگران سیاسی، فرهنگی و مدنی در داخل کشور و اقصی نقاط جهان باید دست در دست هم، با بسیج افکار عمومی و همراه با تمامی مدافعان صلح در سراسر جهان علیه رجزخوانی‌های عاملان تنش و جنگ به مقابله برخیزند؛ با مراجعه به نهادهای بین‌المللی، پارلمان‌ها و احزاب مترقی در سراسر جهان، جلوی تهدیدات دولت آمریکا و جمهوری اسلامی بایستند. خواهان مذاکره‌ی بدون قید و شرط بین دو دولت و پایان دادن به آرایش نظامی درخلیج فارس شوند

سیاست حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پیرامون تشکیل بلوک چپ، اتحاد نیروهای جمهوریخواه، همکاری و اتحادعمل

سیاست ما مبتنی بر همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار برای عقب نشاندن حکومت در این و یا آن حوزه به سود روندهای دموکراتیک و تامین مطالبات مردم و گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتیک و سکولار به اتکاء نیروهای سیاسی و مدنی و جنبش های اجتماعی است.
اتحاد ما با نیروهای جمهوریخواه و دموکراتی است که برگذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی تاکید دارند، مخالف حکومت اقتدارگرا و تمامیت خواه و آلترناتیوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزیسیون به آن ها برای پیشبرد تحولات سیاسی کشور هستند و به مبارزه خشونت پرهیز باور دارند.

راه برون رفت از بحران کنونی گذار از جمهوری اسلامی به يک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دين و دولت است!

بيانيه شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به عنوان نيروی مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم، ضمن دفاع از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان، در جهت تامين شرائط ذهنی تحول سياسی در کشور، سازمانيابی اعتراضات مردم و شکل گيری ثقلی از نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار گام بر می دارد. ما اميدواريم که با گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات سراسری، گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی امکان پذير گردد.

اوضاع سياسی کشور و سياست های ما

سند سياسی

ضروری است نيروهای آزاديخواه و دموکرات برای مديريت گذار دموکراتيک طرح و برنامه داشته باشند. برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و اجتناب از فروپاشی کشور، ارائۀ طرح سياسی و همکاری و اتحاد نيروهای چپ با جمهوريخواهان دموکرات و سکولار به امر تاخيرناپذير تبديل شده است. ما برای همکاری و اتحاد نیروهای چپ و جمهوری خواهان دموکرات و سکولار و پيوند يافتن آن با خيزش اعتراضی مردم تلاش می کنيم.

سیاست های جنگ طلبانه را محکوم می کنیم! خواهان حفظ برجام هستیم!

پیشنهاد ما به عنوان بخشی از چپ ایران این است که گفتگو و مذاکره برای رسیدن به یک برنامه عمل مشترک برای هماهنگ کردن مبارزه علیه خطری که در کمین کشور نشسته است، بی هیچ درنگی آغاز شود. فراخوان برای این همسویی، همراهی و همکاری، در خدمت تحقق اتحاد وسیع چپ نیز هست. ما در عمل است که متحد می شویم.

اشتراک در RSS - شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)