حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - فرانسه

گزارشی از برگزاری جشن اومانیته

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) معتقد است که دخالت دولت های خارجی برای تغيير رژيم در ايران، همانند عراق می تواند به جنگ داخلی و جان گرفتن جريان های افراطی بر بستر زمينه های مساعد منجر گردد. آزادی و دمکراسی از خارج و با دخالت دولت های ديگر و با تحريم های فلج کننده عليه کشور ما پا نمی گيرد. جايگزينی جمهوری اسلامی با جمهوری دمکراتيک و سکولار، کار مردم ايران است و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک می تواند تحقق يابد. ما مخالف آلترناتيوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزيسيون به آن ها برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی هستيم."

اشتراک در RSS - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - فرانسه