ا. م. شیری

غلبه و مبارزه

کوبا به سهم خود «زندگی، غمخواری و سلامتی صادر می‌کند». در حال حاضر پزشکان کوبایی در ۶۷ کشور جهان به کار طبابت مشغول هستند. در مدت کمی بیش از نیم قرن ۶٠٠ هزار مأموریت انترناسیونالیستی در ۱۶۴ کشور انجام گرفته که در آنها بیش از ۴٠٠ هزار کادر پزشکی کوبا شرکت داشته است. مضاف بر این، کوبا برای ٣۵ هزار دانشجو از ۱٣۸ کشور جهان شرایط تحصیلات پزشکی رایگان فراهم نموده است. همه اینها از ثمرات انقلاب کوبا هستند. حمایت از سایر خلقها و انترناسیونالیسم همواره صفت ممیزه آن بوده است. برای اینکه «میهن یعنی نوع بشر».

اشتراک در RSS - ا. م. شیری