گروهي از سوسياليست‌هاي ايران

راهکار سوسیالیستی ایجاد و گسترش سازمان های توده ای

شرایط بد و زندگی سخت ِ کارگران و آینده، که دشواری‌های ناشی از این شرایط با آن همراه خواهد بود، زمینه‌های اعتراضات کارگری را بیش از پیش فراهم خواهد کرد و درست در همین شرایط کارگران آماده هرگونه کنش حق طلبانه هستند. این اعتراضات قرین به یقین وظایف سوسیالیست های ایران را بیشتر یادآور خواهد شد.

اشتراک در RSS - گروهي از سوسياليست‌هاي ايران