کميسيون خطوط برنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سند پيشنهادی به کنگره: راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق) در اختيار شما است. اين سند برای ارائه به نخستين کنگره حزب توسط کميسيون خطوط برنامه تهيه شده است. کميسيون پيش نويس راستاهای عمومی برنامه را تهيه و برای اظهارنظر و ارائه پيشنهاد در اختيار اعضای حزب گذاشت. پيشنهادهای دريافتی در کميسيون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکنون سند پيشنهادی به کنگره، برای اظهار نظر منتشر می شود. کميسيون اميدوار است که علاقمندان به مباحث کنگره نظرات و پيشنهادهای خود را از طریق آدرس زیر در اختیار ما قرار دهند.

اشتراک در RSS - کميسيون خطوط برنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)