حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کمیسیون سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جمهوری اسلامی با بحران های انباشته و درهم تنيده از جمله بحران مشروعیت، بحران مديريت و ناکارآمدی، بحران اقتصادی، بحران زیست محیطی، بحران مشارکت، بحران اعتماد اجتماعی، بحران فساد سیستماتیک و...

کمیسیون سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

طی دو سال گذشته مشکلات کشور بيشتر، بحران ها عميق تر و درهم تنيده تر و جمهوری اسلامی در سطح جهانی و منطقه منزوی تر شده ‌است. در اين فاصله، اوضاع اقتصادی کشور وخیم‌تر، زندگی اکثريت مردم فلاکت بارتر...

حزب چپ ایران(فدائیان خلق)، براین باور است که سیاست کشور ما در رابطه با منطقه‌ی جنوب قفقاز باید سیاست دوستی با همسایگان باشد. با احتراز از هرگونه فزون خواهی و در همان‌حال ایستادگی بر سر منافع ملی و...

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

ابوالحسن بنی صدر با ایستادگی در برابر روحانیون حکومتی و عدم تمکین از شخص خمینی ولی فقیه، زیستن در آزادی را بر ماندن در قدرت و همراهی و همگامی با مستبدان و قدرت طلبان ترجیح داد و در برابر آن‌ها...

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

حيات حزب توده ايران در طی ۸ دهه با جان صدها انسان مبارز و فرهيخته که برای عدالت اجتماعی و تامين زندگی انسانی برای کارگران و زحمتکشان کشور پيکار کرده آند، در آميخته است. تاريخ اين حزب آکنده از...

غرفە حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، جشن اومانیتە ٢٠٢١

هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

دو هفته‌ای از سقوط دولت کابل و فاجعه برگشت طالبانیسم به قدرت می‌گذرد. آمریکا با بیرون کشیدن قوای خود و ناتو از افغانستان، قرارهایی را بجا آورد که در دوحه پذیرفته بود. در مقابل اما، نیروهای طالب که...

هيئت سیاسی ـ اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

طبق این ضوابط عده‌ای از کاندیداهای کنونی قبل از اینکه کارشان به سلاخ خانه شورای نگهبان برسد از همین حالا ذبح شده وزارت کشوراند! این نیز همراه شد با تهدید یکی از اعضای شورای نگهبان که پرخاشگرانه...

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اکنون که دریچه ای برای مذاکره گشوده شده است، دولت اسرائیل میخواهد با این اقدامات خرابکارانه‌ی خود روند مذاکره را متوقف نماید. در نتیجه‌ی چنین اقداماتی، امکان به‌هم خوردن مناسبات با کشورهای امضا...

از سوی هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - گروه کار روابط بین‌الملل

رفقای عزیز، بار دیگر تبریکات صمیمانه‌ی ما را به مناسبت ۸۷ سالگرد بنیانگذاری حزب شیوعی عراق به تک تک اعضا حزب و همه کمونیست های عراق اعلام و برایتان در پیش‌برد اهداف حزب آرزوی موفقیت می‌نماییم....

امسال، روز سوم اسفند برابر با ۲۱ فوریه، «روز جهانی زبان مادری» است. یک نام گذاری نمادین، که آن را باید مرهون مبارزات مردم جهان برای دفاع از شأن و منزلت زبان مادری دانست. روز جهانی زبان مادری،...

امروز دیگر نه تنها بخش بزرگی از مردم به انتخابات فرمایشی اعتماد ندارند، بلکه هرگونه امید به گشایش در جمهوری اسلامی را هم از دست داده‌اند. تجربه‌ی دولت روحانی آخرین میخ را بر تابوت انتخابات مهندسی...

گروه ملی و قومی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

بر پایه تجارب تلخ تکراری طی چهار دهه گذشته، این نگرانی وجود دارد که بازداشت‌های اخیر فعالین ملی و قومی احتمال خطر جانی برای آنان در پی داشته باشد. بر اساس پاره‌ای اخبار، بازداشتی‌ها در معرض اتهام‌...

هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در این لحظات حساس، با ابراز نگرانی از هر آن‌چه که پیرامون کشورمان و مرتبط با سرنوشت مردم ایران جریان دارد، لازم می‌داند نسبت به اقدامات تنش آفرين دولت ترامپ و دولت دست...

نظر3
هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ربودن و اعدام روح الله زم را محکوم می کند. ما خواهان لغو اعدام هستیم. اعدام ابزاری است در دست مستبدان حاکم برای تحمیل اختناق و سرکوب بر جامعه. بکوشیم با کار مشترک و...

مصوبه مجلس اگر به صورت کامل اجرا شود به معنای سوزاندن فرصت مناسب بعد از انتخابات آمريکا، قرار گرفتن کشورهای ۵+۱ در يک موضع مشترک عليه جمهوری اسلامی و سوق دادن اين کشورها به استفاده از مکانيسم ماشه...

هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) این اقدام تروریستی را که خطری علیه صلح و آرامش در منطقه است محکوم می کند و نتیجه آن را تشدید هر چه بیشتر فضای تنش و جنگ در منطقه می داند. بازنده این اقدامات تروریستی مردم...

سه جریان جمهوریخواه و چپ

به باور ما، کاهش دامنه منازعات و برداشته شدن تحریم های اقتصادی مضر به حال مردم به سود کشور و در راستای منافع ملی است؛ ازاین‌رو ما بر خواسته هایی چون رفع تحريم های اقتصادی مشکل آفرین برای معیشت و...

سه جریان جمهوریخواه و چپ

ما به تنوع گرایش های دمکراسی خواه در عرصه سیاسی ایران باور داریم اما ضمن احترام به قواعد رقابت سیاسی و اعتقاد به بایستگی مشارکت سیاسی همه خانواده های سیاسی ایران و از همه مهمتر پذیرش داوری مردم...

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد
همکاران این شماره: سهراب مبشری، زرین مرتضاییان، مراد رضایی، علی صمد...

صفحه‌ها