صادق کار

تأثيرات و نتايج خصوصی سازی بر توليد و بر زندگی کارگران و زحمتکشان ايران

مهمترين خواست کارگران همواره بهره مندی آنان از يک قانون کار مترقی و دمکراتيک که در آن حقوق بنيادين کارگران به رسميت شناخته شده باشد و با کنوانسيونهای سازمان بين المللی کار، منشور جهانی حقوق بشر و منشور حقوق سنديکائی جهانی مغايرت نداشته باشد، بوده است.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار