صادق کار

آنچە را کە امروز درو می کنید، محصول کشت پدر بزرگتان خمینی است!

سایت "کلمە" در پنج شنبه، ۱۳ خرداد، یک مصاحبە تلویزیونی از "سید حسن خمینی" نوە خمینی را با عنوان 'استبداد مطلقه آزاردهنده است، حق نداریم تفکری را که مردم نمی‌خواهند حاکم کنیم'، منتشر کرد. نوە خمینی در این مصاحبە کە مشروح آن در سایت 'کلمە' منتشر شدە، گویا فراموش کردە کە بانی این استبداد کە فغان وی را نیز درآوردە، کسی بغیر از پدربزرگش نیست. او در این مصاحبە براستی چنان چهرەای از خمینی ترسیم می کند کە کوچکترین شباهتی بە چهرە و عملکرد پدر بزرگش ندارد.

کودکانی کە سلامتی شان برای سود دود می شود و بە هوا می رود!

بنابە گفتە 'مارگریت وارت'، کە از طرف هیومن رایت این گزارش را تهیە کردە، کنسرن های تولید کنند سیگار از طریق کار کودکان اندونزیایی مشغول بە کار در مزارع کشت توتون با بخطر انداختن سلامتی کودکان سود هنگفتی می برند.

جواب مطالبە کار شلاق است؟

کارگران فصلی از مردم بومی منطقعە کە معدن طلا در آن قرار دارد هستند و امکان یافتن شغل در منطقە تقریبا صفر است و واکنش کارگران کە در واقع هیچ آیندەای در مقابل خود نمی بینند، بە هیچ وجە غیر طبیعی نیست. اما تامل انگیز برخورد کارفرما و دادگاهی است کە بە طرفداری از کارفرما چنین احکامی را بدون توجە بە انگیزە اعتراض کارگران صادر کردە است.

بخش: 

درس های انتخاب جنتی بە ریاست خبرگان

هم از این رو نتیجە اصلاحاتی کە رهبریش در دست رفسنجانی وامثالهم باشد رە بە جایی نمی برد و حتی ممکن است بە نا امیدی مردم از انجام اصلاحات واقعی منجر شود. اپزوسیون دمکراتیک و ترقی خواە اگر بخواهد از تجربە نیتجە انتخابات خبرگان درسی بگیرد، آن درس چیزی غیر از این نیست کە در شرایط کنونی بجای صرف نیرو و دنبالە روی از جریاناتی کە اساسا خواهان از میان برداشتن نهادهای ارتجاعی مانند خبرگان نیستند ...

جمهوری اسلامی راه های تاثيرگذاری کارگران بر صحنه سياسی کشور را بسته است

تاثير طبقه کارگر در کشورهای سرمايه داری برروندهای سياسی و اجتماعی از کانال احزاب چپ، سنديکاها و اتحاديه ها، اعتصابات و تظاهرات کارگری و سازمان های مردم نهاد می گذرد. در سال های اول انقلاب احزاب و سازمان های چپ برفضای سياسی کشور تاثير جدی داشتند و مطالبات کارگران از جانب آن ها تبليغ و ترويج می شد. بهمین جهت کارگران در فاصله زمانی اندک قادر شدند که در سياست کشور تاثير بگذارند.

مصوبە مجلس؛ میلیون ها تن بە زیر خط فقر راندە می شوند

دلایل مخالفت ظاهری دولت با سقف درآمدی یارانە بگیران کاملا موجە است، اما با رفتار عملی دولت در تضاد و تناقض قرار دارد. اگر دولت واقعا پایبند بە حرفهایی کە در مخالفت با سقف درآمدی یارانە بگیران می زند داشت، می بایستی حداقل دستمزد را نە ٨٠٠ هزارتومان بلکە حداقل ٣ میلیون تومان تعیین می کرد

بخش: 

دعوا بر سر برجام است، یا غنایم آن؟

در هفتە های اخیر ظاهرا دعوا میان موافقان و مخالفان درون حکومتی توافق هستەای بالا گرفتە و کارحملات کلامی و تبلیغاتی طرفین حکومتی این مناقشە بە یک دیگر با اظهارات اخیر رفسنجانی و روحانی و واکنش متقابل خامنەای و سردار جعفری بە آنها بالا گرفتە و زیر مجموعە آنان نیز بە نسبت های مختلف در این مناقشە، کە بیشتر تداعی کنندە جنگ های حیدری و نعمتی است سهم گرفتەاند.

١٥ میلیون پروندە قضایی علامت ورشکستگی سیاسی و قضایی است

صادق لاریجانی رییس قوە قضاییە حکومت در مطلبی کە در سایت "انتخاب" بە نقل از وی منتشر شدە، ظاهرا ضمن انتقاد شدید از دولت بخاطر ندادن بودجە درخواستی مورد نظر قوە قضاییە، با اشارە بە وجود ١٥ میلیون پروندە قضایی از عملکرد این دستگاە و سنگینی کار آن دفاع کردە و بدون اشارە بە میزان بودجە درخواستی و بودجەای کە دولت در اختیار قوە تحت مدیریت وی قرار دادە، بە نوعی ندادن بودجە کافی را نشانە قدرناشناسی دولت تعبیر نمودە.  و ی تلویحا دولت را بدین خاطر تهدید بە تلافی نمودە.

وعدە پرداخت دستمزد قبل از خشک شدن عرق تن کارگر چە شد؟

چند سالی ست کە دستمزد و حقوق ناچیز کارگران با ماە ها تاخیر و بە شکل قطرە چکانی دادە می شود و در سال های اخیر این وضع دامن کارمندان و کارکنان بخش های تولیدی، خدماتی، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و حتی کارکنان استادیوم های ورزشی، کارکنان آتش نشانی و شهرداری... را گرفتە و موجب اعتراضات گستردە و فزایندە عموم مزدبگیران گردیدە. در طول همە این سالها حکومت با اخراج و بگیر و ببند عدەای از معترضان بە ندادن بە موقع دستمزد و وعدە پرداخت دستمزدهای معوقە و در موارد زیادی با گسیل نیروهای سرکوبگرشان بە مصاف گرسنگان معترض، سعی کردەاند بە زعم خودشان دهان معترضین را ببندند.

١٥ سال زندان برای سە فعال صنفی و توهمات انتخاباتی

خوب است تا دیر نشدە آن گروە از این دوستان کە از روی توهم و بە امید باز شدن فضای امنیتی دنبال نئولیبرال ها بە راە افتادەاند، مانند کانون صنفی معلمان بە خود آیند و از این راە ناکجا آباد بازگردند و بجای آن بە راە رهروان واقعی دمکراسی و عدالت اجتماعی باز گردند و نیرویشان را در این راە درست استفادە کنند ...

حصر های تازەای در راە اند؟

 

بنا بە گزارشات منتشر شدە، ماموران امنیتی طی هفتە گذشتە در دو نوبت مانع شرکت محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب پیشین و رئیس شورای سیاست گزاری جریانات اصلاح طلب در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی و مراسم سالگرد خواهرش شدەاند.

در واقع چنین بە نظر می آید، کە خاتمی نیز در حال حصر شدن قرار دارد.

نە این درماندگی نیست، حفظ هویت و عین خرد سیاسی است!

پیرامون انتقاد رفیق محمود کرد

رفیق محمود کرد، در نوشتەای با نام بیانیه سازمان، بیان درماندگی سیاسی است" کە در سایت کار آنلاین منتشر شدە، موضع سازمان فداییان خلق ایران در قبال انتخابات مهندسی شدە، مجلس شورا و خبرگان را مورد انتقاد قرار دادەاند و افزون بر آن بە این بهانە سخت بە سیاست های پیشین سازمان در ارتباط با انتخابات مجالس خودی ها ی نظام، اتهامات ناروایی وارد کردە وعجیب تر آنکە مواضع خودش را بە مواضع همە اعضا و هواداران سازمان در داخل کشور تعمیم دادە و ادعاهای از طرف آن ها نمودە کە حقیقت ندارد.

کاش آقای پروین همان کە بود می ماند

در خبرها آمدە بود کە علی پروین فوتبالیست قدیمی و محبوب ایران، گویا قرار است بە شهر زادگاە صادق لاریجانی، کە از کاندیداهای ذوب در ولایت و از استوانە های استبداد و ستمگری بلوک حاکم بر کشور است برود و بە سود صادق لاریجانی تبلیغات انتخاباتی کند.

انقلاب بهمن شکست خورد، ولی مبارزە برای مطالبات دمکراتیک انقلاب ادامە دارد

انقلاب بهمن یقینا بدون پشتوانە مبارزاتی دەها سالە نیروهای ضد دیکتاتوری و بویژە احزاب و سازمان های چپ و بدون مشارکت وسیع و موثر کارگران کە از همان فردای کشتار بی رحمانە تظاهر کنندگان در میدان ژالە تهران از روز ١٨ شهریور ٥٧ با آغاز اعتصاب کارگران پالایشگاە تهران شروع شد، و بە سرعت بە یک اعتصاب عمومی فلج کنندە تبدیل و تا سرنگونی رژیم دیکتاتوری شاە ادامە پیدا کرد، اساسا بعید بود کە بە پیروزی برسد.

بخش: 

عدە دیگری تائید صلاحیت شدند، اما تاثیرچندانی در نتیجە ندارد

شورای نگهبان و سایر تصمیم گیرندگان آشکار و پنهان انتخابات آن طور کە از اخبار و گزارشات برمی آید ظاهرا در پی اعتراض روحانی و طرفداران دولت، بە صورتی کە کنترل اکثریت مجلس دهم توسط محافظە کاران مرتبط با بیت رهبری و پاسداران مدافع استبداد را بە خطر نیاندازد، صلاحیت شمار دیگری از رد صلاحیت شدگان گمنام و کم شناس را تائید کردەاند.

فردا نوبت حذف کیست؟

خبرگزاری های مختلف داخلی دو روز پیش بە نقل از حسن خمینی، کە بە شکل مزورانەای صلاحیتش برای کاندیدا شدن در انتخابات خبرگان رهبری رد و از دور رقابت کنار گذاشتە شد، نوشتند کە نوە خمینی بخاطر رد صلاحیتش برای کاندیدا شدن در مجلس خبرگان رهبری شکایت خواهد کرد.

کارگران و سونامی اخراج‌ها

می‌گویند تولید و فعالیت اقتصادی سودآور نیست و با این بهانە دە‌ها سال است کە از حقوق کارگر می‌زنند و وعدە‌ی بهبود در صورت بردباری را می‌دهند، ولی سال بە سال وضع کارگر و زحمتکش بد‌تر می‌شود و ثروت‌های خودشان نجومی‌تر می‌شود. اگر این طور است پس به‌قول خودشان این ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را کە لابد چند برابر آن را هم بە شیخ‌نشین‌های حوزە‌ی خلیج فارس منتقل کردەاند، از کجا آوردەاند؟ کدام‌یک از صاحبان این نقدینگی‌ها حاضرند یک ریال از این ثروت‌ها را کە از درآمد این جامعە کسب کردەاند، بدون چشم‌داشت خرج توسعە و رونق کشور کنند؟

بخش: 

تلاش لاریجانی برای اختصاص آرای کارگران به خود!

تمام قراین مستنند موجود و تجربیات تا کنونی همگی دلالت بر افزایش تعرضات بازهم بیشتر کل نهادهای حکومتی بە حق و حقوق کارگر و قوانین رفاهی و تامین اجتماعی دارند و اگر در آستانە انتخابات ، حرفی از حق و حقوق کارگر بە میان می کشند و مانند لاریجانی وعدە های پوچ و سرخرمنی مانند، "بیمە همە کارگران ساختمانی و قالیباف" می دهند، تنها برای برای دزدیدن آرای کارگران است.

بخش: 

سزای اعتراض بە بیکاری و تبعیض گلولە نیست جناب سردار!

سرکوب در اثر مقاومت کارگران و ناتوانی حکومت در ایجاد اشتغال، این ظن را کە حملە مسلحانە پاسداران استبداد و فساد عمدی و با نیت تشدید و خشن تر کردن شیوە سرکوب بە منظور شکستن مقاومت کارگران و مزدبگیران در برابر سمتگیری ضد کارگری برنامە ششم حکومت صورت گرفتە باشد را تقویت می کند.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار