فرخ نعمت پور

تصمیم را بە مردم واگذار کنید

شاید اساسا اپوزیسیون نباید وارد بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات شود، آنقدر کە ملزم بە افشاگری، روشنگری و تحلیل حول آن است. چنین زمینەای، در صورت انتقال آن بە بطن جامعە، می تواند خودبخود منجر بە شرایطی بشود کە مردم خود نهایتا انتخاب کنند می خواهند چکار کنند.

بخش: 

خود را تغییر دهید

انتظار آن می رفت کە جها ن غرب کە خود را لیبرال دمکراسی می داند بعد از تجربە ترامپ در ایالات متحدە آمریکا، این بار با روش و نمای جدیدی ظاهر شود و این بە واقعیت تلخ واقف باشد کە از جملە علل سربرآوردن ترامپیسم در آمریکا همین گزینشی برخوردکردن در بارە حقوق بشر چە در داخل تعدادی از این کشورها و نیز در سیاست خارجی آنهاست.

بخش: 

امید برای تغییر

سالهاست کە سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر دکترین امنیتی استوار است و دلیل آن را هم وجود پایگاههای متعدد نظامی آمریکا در منطقە و رقابت با کشورهای سنی عرب اعلام کردەاند، اما کیست کە نداند دکترین امنیتی، فضای داخلی کشور را هم امنیتی می کند. در واقع برای پیشبرد رقابت در منطقە و عقب راندن مخاطرات، باید بە فکر ایجاد تفاهم از طریق دیپلماسی و قراردادهای امنیتی و اقتصادی نیز بود و با کشورها بیشتر زبان مشترک پیداکرد.

بخش: 

نکاتی چند در مورد مصاحبە ظریف

از طرف دیگر دفاع ظریف از پلورالیسم در سیاست خارجی (حضور همزمان قدرت میدانی، دیپلماسی و اقتصادی)، در واقع بە عقب راندن نیروهای تندرو است کە حضور و قدرت خود را تنها در بخش میدانی می بینند. نیروئی کە می داند دیپلماسی و اقتصاد بمثابە طناب داریست بر گردنشان!

بخش: 

غرب نگران

مهمترین مشکل لیبرال دمکراسی این بودەاست کە نتوانستە بە گسترش مدل خود در جهان دست یابد، و نظمی بودە عمدتا مختص بە خود کشورهای غربی. اگر این مدل می توانست بە کشورهای جهان نە صرفا بعنوان بازار و منبع دسترسی بە مواد خام و غیرە، بلکە بعنوان جوامعی هم می نگریست کە می بایست بنوعی مدل لیبرال دمکراسی در آنجا پیادە می شد، شاید چین امروزە بە نیروئی تهدیدکنندە تبدیل نمی شد.

شاعری کە زندگی را در رنج تجربە کرد

اسماعیل با نام متخلص "کام ژین" (کدام زندگی)، شعر می سرود و در محافل ادبی و شعرخوانی آنان را برای دوستداران شعر و ادب قرائت می کرد. او انسانی بود با اعتماد بنفس بالا کە زندگی خود را از راە سیگارفروشی در خیابانها می گذراند. انسانی شریف، مهربان و مردمدار از تبار زحمتکشان میهن کە فقر را تا اعماق وجودش تجربە کرد. شاعری کە پناهش تنها شعر بود.

امیدی کە تضعیف می کند

برای تغییر واقعی چارەای نیست کە باید بیشتر بە روندهای داخلی دخیل بست و طولانی بودن آنها هم چیزی از این واقعیت نمی کاهد. عنصر خارجی تنها آنگاە جایگاە واقعی خود را باز می یابد کە تابع آن باشد. بنابراین بازی این دستە از اپوزیسیون کە جایگاە واقعی نیروها را بشیوە ارادی عوض می کنند و توجهی بە وضعیت داخلی کشور از لحاظ حضور مردم ندارند، تنها در نهایت منجر بە تقویت نظام و ناامیدی مردم می شود.

بخش: 

شعاری کە بە ضد خود تبدیل شد

پس شعار استراتژیک و هویتی جمهوری اسلامی نە تنها منجر بە استقلال و ایجاد هویت مستقل برای نیروهای تشکیل دهندە نظام نشدە، بلکە خود بە عامل تقسیم نیرو تبدیل شدە و این شاید از آنجا سرچشمە می گیرد کە در دنیای گلوبالیزەشدە کنونی کە در آن علیرغم فروپاشی شوروی دو نظام عمدە مشاهدە می شود (نظام لیبرال دمکراسی و نظام اقتدارگرایانە)، نمی توان بدون درونی کردن این نظامها در نیروهای خودی با آنها ارتباط برقرارکردە و کشور را ادارە نمود.

فردی میانەرو یا نظامی

موضع خامنەای بە احتمال زیاد فعلا مشخص نیست. شاید او منتظر آن است ببیند نتیجە مذاکرات با غربی ها بە کجا می رسد. اگر غرب مایل بە امتیازدهی در سطح مورد نظر نظام باشد، بی گمان موضع میانەروها و اصلاح طلبان تقویت می شود و اگر نە، هستە سخت قدرت با گرایش بیشتر بە شرق، سعی می کند شرایط آیندە را مهندسی کند.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور