فرخ نعمت پور

خدادادی و بشردادی!

کارشناسان و مسئولین درون و پیرامون نظام از اهمیت تصویب 'اف ای تی اف' از طرف مجلس می گویند، اینکە این تصویب و در صورت اجرای آن برای کشور تسهیلات بانکی در سراسر جهان ایجاد می کند، آنان همچنین از اهمیت دوبرابر شدن قیمت نفت می گویند کە آن هم دو حسن دارد: حسن یکم اینکە بودجە کشور کە بر اساس نفت چهل دلاری پی ریختە شدە، علیرغم کاهش صادرات نفت ایران کە بە حدود یک میلیون بشکە در روز رسیدە، عملا بعلت درآمد حاصلە از آن بە معنای دومیلیون بشکە خواهد بود!

جهانی شدن، در مختصاتی دیگر

حال در جلو چشم جهانیان با ظهور ترامپ و پیشە کردن سیاستهای ناسیونالیستی، شاهد آن هستیم کە همین جهانی شدن (یا بە بیان بعضی ها آمریکائی شدن) با مقاومت حکومتگران از درون خود ایالات متحدە مواجە می شود! پدیدەای غریب، زیرا کە کشوری، خود، در مقابل تسری قدرت و فرهنگ خود بە اقصا نقاط دنیا ایستادە است! و همین آیا ما را بە این نتیجە نمی رساند کە دوران پدیدە ترم 'آمریکائی شدن' در پهنای گلوبالیزاسیون خاتمە یافتە است و ما با جهانی شدن در مختصات دیگری روبرو هستیم؟ آیا پدیدە ترامپ این را نمی رساند کە در جهانی شدن، نیروها و خصوصیات دیگری بروز کردەاند کە جایگاە اولیە ایالات متحدە را بە زیر سئوال بردەاند؟

زمانی کە همیشە باختە خواهد ماند

پس آیندە ایران را سە احتمال رقم می زند: ادامە وضع موجود، عقب نشینی ایران و یا عقب نشینی ترامپ. در هر صورت اما این اقتصاد کشور و مردمند کە قربانی اصلی وضعیت موجوداند و خواهند بود. شک ها و ضربات اقتصادی ای کە بە کشور بە "یمن" دشمنی های بیهودە وارد می آیند را نمی توان بفرض عقب نشینی ها و بازسازی ها، کاملا بازسازی کرد. زمان از دست رفتە، خود، زمان از دست رفتە است.

سبیلی کە دروغ می گوید

جان بولتون اخیرا گروههای تروریستی اسلام گرای افراطی را مهمترین تهدید خارجی برای امنیت و منافع آمریکا قلمداد کرد. او همزمان ایران را بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین المللی معرفی کرد.

تا اینجای کار ظاهرا عیب و ایرادی وجود ندارد. اما همپالگی ترامپ تنها یک روی سکە را می بیند. او تاریخ و مسئولیت کشورش را در این مورد بەعمد فراموش می کند.

ترامپ و امام زمان

ترامپ با سیاست های خود بە جنبش اعتراضی و مدنی مردم ضربات سختی وارد نمودە است. در عوض، اینجا و آنجا در اقصا نقاط پیرامونی کشور بر فعالیت گروه های تروریستی و مسلح افزودە شدە است کە آن هم بهیچ وجە نمی توانند نوید دهندە آیندە بهتری برای کشور باشد. واقعیت این است آنجا کە بنیانهای مدنی ضعیف می شوند، گروه های خشونت طلبی پای بە عرصە وجود می نهند کە بوئی از رابطە میان قدرت و مردم نبردەاند.

بخش: 

اصولگرائی، پریشان

سید مصطفی میرسلیم از اصولگرایان درون نظام جمهوری اسلامی در مصاحبەای با 'آرمان امروز' در خصوص جریان اصولگرائی گفتە کە: "اصولگرايان در صحنه عمل به چند دسته تقسيم می‌شوند: ۱- پايبندان: وفاداران عملی به انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن به‌ويژه خط ترسيم شده از سوی امام ۲-رويگردانان: كسانی كه عملا از اصولگرايان تبری جستند و خود را مستقل از جريان اصولگرايی ناميدند،...۳- مشروطان: كسانی كه... خود را معتدل ناميده‌اند؛ نيز شخصيت‌ها و گروهايی كه... در سال‌های اخير مرتكب خلاف‌های متعدد و حتی خودكامگی شده‌اند كه به آبروی اصولگرايان صدمه زده است."

عشق بازی ترامپ

با حملە مشخص ترامپ بە جهانی شدن و تاکید او بر ناسیونالیسم، و اخیرا ادعای او در خصوص عشق میان او و رهبر کرە شمالی، بوضوح مشاهدە می شود کە رئیس جمهور آمریکا در پی ایجاد بلوک نوینی در دنیاست کە علاوە بر کشورهائی مانند اسرائیل و عربستان، کشورهای جهان سومی دیگری مانند کرە شمالی وجود دارند کە اگر آمریکا موفق شود این گونە کشورها را بخود جلب کند، بعلت ظرفیت بالای بازار و اقتصادشان در جذب سرمایە، می توانند شرایط نوینی را هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی برای ایالات متحدە رقم بزنند.

خورشید هیوم

غرب با پدیدە رشد ناسیونالیسم مواجە شدە است. بسیاری، یکی از علل اساسی این پدیدە را موج مهاجرت بە این کشورها ارزیابی می کنند. علتی کە می شود آن را در فرم فاکت از جملە بوضوح در سخنرانی های ترامپ، راستهای افراطی فرانسە، دمکراتهای سوئد (نژادپرستان) و نیز پدیدە برگزیت مشاهدە کرد. بە بیانی دیگر می شود گفت کە روندی در غرب درصدد است از طریق ناسیونالیسم بە جنگ پدیدە مهاجرت برود.

در احیای مرکانتلیسم و امپریالیسم

درست است کە آمریکا می تواند از طریق تعرفە بر اقتصاد جهانی تاثیر گذارد، اما سیاست مرکانتلیسم تعرفەای نخواهد توانست جهانی شود. از طرف دیگر، در جهان، قارە آفریقا یا هند دیگری یافت نمی شود کە بتوان بر آن صد در صد چیرە شد و بازار و منابع طبیعی آن را بە نفع خود بە درازای دهەها صادر کرد. در دنیا بە همان مفهوم ناسیونالیستی ترامپ، دولتهای ناسیونالیستی شکل گرفتەاند کە دارای وجهە حقوقی اند و از حق خود می توانند دفاع کنند. ترامپ با ناسیونالیسم خود بە ناسیونالیسم رقبا دامن می زند.

سوسیال دمکراسی قربانی موفقیت خویش، شیعی گری پیروز عدم موفقیت خویش!

در محیط سیاسی نروژ یکی از نقطەنظراتی کە در میان بخشی از صاحب نظران در مورد سوسیال دمکراسی مطرح می شود این است کە سوسیال دمکراسی قربانی موفقیت خویش است!

اگر این جملە را کمی بشکافیم، منظور این است کە رفاە بیشتر و سطح تحصیلات بالاتر، منجر بە گرایش بە ارزشهای لیبرالی و فردی می شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور