فصلنامه‌ی مُروا نشریه جوانان هوادار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اولین ویژه نامه فصلنامه ی مُروا به مناسبت آزمون کنکور سراسری مرداد ماه 1399

فصلنامه‌ی مُروا زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد
همکاران این شماره: خانم الدوز حجازی، مراد رضایی، علی صمد، لعیا اکبریان و میلاد مجیدی
صفحه آرائی و مسئول گرافیک: میلاد مجیدی
ویژه نامه ی شماره یک فصلنامه‌ی مُروا، مرداد ۱۳۹۹

فصلنامه‌ی مُروا شماره چهارم، بهار ۱۳۹۹ انتشار یافت

فصلنامه‌ی مُروا زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد
همکاران این شماره: دکتر علی اکبر مهدی، دکتر گودرز اقتداری، حسین غبرایی، وهاب انصاری، حجت نارنجی، بیژن اقدسی، مصطفی مدنی، مراد رضایی، علی صمد و میلاد مجیدی

اشتراک در RSS - فصلنامه‌ی مُروا نشریه جوانان هوادار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)