فرخ نعمت پور

طفیلی بودن دین

در پدیدە جهانی شدن، در اثر فشردە شدن مفاهیم زمان و مکان، چنانکە آنتونی گیدنز می گوید، پدیدەهای دور می توانند بە پدیدەهای محلی فرم ببخشند.

و این حکایت کنونی ایران است. ترامپ با یازدە هزار کیلومتر مرز هوائی با ایران، در آن سوی دریاها، از برجام خارج می شود و اقتصاد ایران بهمراهش فلج! و این همان مفهوم فشردگی زمان و مکان و تاثیرپذیری لوکال از رویداد فرا لوکال است.

خون، آلترناتیو اهداف

در خبرها خواندیم کە محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد شدید از دولت حسن روحانی خواهان تشکیل دادگاه صحرایی در ایران برای محاکمه افرادی که آنها را سودجو خوانده، شده است.

دقت کنیم کە وزیر فرهنگ چنین تقاضائی را مطرح کردەاست! و چنین وزیری بی گمان در ادامە کاملا استعداد این را دارد کە بعد از خاتمە چنین دادگاهی و صدور حکم اعدام، بعنوان جلاد حکم را اجرا کند. و برایش هم فرقی نکند چوبە دار باشد یا تیرباران.

تقابل نان و ایدئولوژی

سرانی کە در رویای گسترش قدرت خود در منطقە و جهان، قدرت ارزیابی توان و منابع خود را از دست دادەاند و هر روز جبهەای می گشایند، زندگی مردم را بە باد فنا دادەاند. اما مردم نیز بیکار ننشستە و بە تقابل برخاستەاند. تقابلی عادلانە کە در پی بازگشت نان بە سفرە خود است.

بخش: 

اسرائیل نفس راحتی می کشد!

در حالیکە علی شمخانی از این می گوید کە ایرانی ها هیچ وقت در جنوب سوریە حضور نداشتەاند، نمایندە ویژە پوتین در امور سوریە از توافق روسیە و اسرائیل برای عقب نشاندن نیروهای ایرانی تا ٨٥ کیلومتری مرز اسرائیل در بلندی های جولان می گویند.

بی گمان این توافق، توافق مهمی در راستای رفع نگرانی های اسرائیل در مورد امنیت مرزهای خود است.

دشوار اپوزیسیون بودن

اما آیا می توان تنها بە یمن 'خواست و ارادە' اصلاح طلبی و اصلاح طلبان را کنار زد؟ شرایط بد اقتصادی ایران بعد از خروج ترامپ از برجام و عدم جوابدهی سیاستهای دولت روحانی کە این شرایط بد را بە اوج رسانیدە است، امید برای تغییرات رادیکال را تشدید کردەاست، اما آنچە این دوستان توجهی بدان نمی کنند این است کە ایالات متحدە بعنوان یک نیروی خارجی در ایجاد چنین شرایطی نقش دارد و این می تواند بعنوان نقطە قوت حاکمیت خود را نشان دهد و بە همان نسبت بر ماهیت و توان نیروهای اعتراضی تاثیرگذار باشد.

فلاحت پیشە، سخنان روحانی را تعدیل کرد!

حشمـت اللە فلاحت پیشە، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی در گفتگو با ایلنا، تلاش کرد سخنان روحانی در خصوص بستن تنگە هرمز را تصحیح کند. او گفت "جمهوری اسلامی ایران بنا ندارد در بازار نفتی دنیا تلاطم ایجاد کند و به هیچ عنوان این رفتارها در تاریخ مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ایران جایی ندارد؛ مطرح کردن این موضوع از سوی رئیس‌جمهور در واقع هشدار به آمریکاست منتها آن‌ها این هشدار را درست ترجمه نمی‌کنند فقط مطرح می‌کنند تحریم ایران آثار منطقه‌ای خواهد داشت."

کوپن، و غرور ملی

آقای جهانگیری، معاون اول روحانی، در همايش رؤسای نمايندگي‌های جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور، گفت کە برای جلوگیری از آسیب پذیری اقشار متوسط و ضعیف، دولت درصدد است کە با یارانە و کالابرگ (بخوان کوپن)، نیازهای اساسی آنان را در شرایط فشار آمریکا تامین کند.

بدین ترتیب کشور بە شرایط دوران جنگ هشت سالە و البتە این بار بدون هیچ گونە جنگی، باز می گردد، شرایطی کە در آن دوبارە فضای کسب و کار بشدت افت می کند، و مردم باید در خانەهایشان نشستە و بە امید گرفتن قوت از طرف دولت، زندگی بگذرانند!

حملات لفظی خطر جنگ را تقویت می کند

حملات لفظی مقامات آمریکائی و ایرانی علیە یکدیگر افزایش یافتەاند. روزی نیست کە خبری در این مورد منتشر نشود. خیلی ها انتظار داشتند کە با توجە بە امکان ایران برای همکاری و مراودە با اروپا و شرق، جهت خنثی سازی سیاست های تهاجمی ترامپ، جانب احتیاط رعایت شدە و تمرکز اساسا بر دیپلماسی باشد، اما سخنان روحانی، تائید آن از طرف خامنەای و سران سپاە نشان داد کە جمهوری اسلامی جبهە دیگری نیز گشودە است: جبهە حملە متقابل کلامی برای کم کردن تاثیرات روانی اقدامات ترامپ.

دهە شصت را در کردستان تکرار نکنید!

واقعیت این است کە تجربە احزاب مسلح در کردستان عراق نشان می دهد کە روش کنونی احزاب کرد ایرانی برای مبارزە، عملا بە معنای حذف مردم از روندهای سیاسی مشارکت در قدرت و یا تاثیر گذاری بر آن خواهد بود (حتی بە معنای حذف مردم از روند مبارزە کنونی)، و باز قهرمانان با استفادە از روش 'قهرمان ـ تودە'، جامعە را خلع ید خواهند کرد. قهرمان بعد از پیروزی، مثل همیشە آن بالا خواهد نشست و بقیە را بە رعیت خود تبدیل خواهد کرد. قهرمانی کە همیشە مردم را وامدار خود تصور می کند.

نکبت بمب افکنهای خارجی

علیرغم وعدەهای عبادی بەمردم معترض شهر بصرە، امروز دوبارە مردم در این شهر بە خیابانها آمدە تا بە اعتراضات خود علیە بی آبی، بی برقی در گرمای بیش از پنجاە درجە، و نیز دزدی و اختلاس بی حد و حصر مسئولین ادامە بدهند. خبرها حاکی از همراهی مردم در استانهای دیگر با معترضین دارد.

در همان حال منابعی خبر از قطع اینترنت در مناطق کردنشین از جملە در شهر اربیل دارند کە حاکی ترس حاکمان آن دیار نیز از سرایت خیزش مردم بە مناطق کردنشین دارد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور