فرخ نعمت پور

تغییر و تعبیر بە شیوە احمدی نژادی

طبق اصل ٨٩ مجلس توانایی استیضاح رییس جمهوری را دارد، و بر مبنای اصل ١٢٢ "رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است." حال اگر رییس جمهوری یا بە گفتەای دیگر احمدی نژاد قوە اول کشور است، پس چگونە مجلس بعد از این خواهد توانست رییس جمهور را استیضاح کند، و یا اینکە چگونە رییس جمهور می تواند در مقابل مجلس مسئول باشد؟

بخش: 

انتخابات آری یا نە؟

اما از موضوع علت سخنان اخیر کروبی و نوع برخورد خامنەای کە بگذریم، آنچە در اینجا اهمیت اساسی دارد، همانا نوع سخنان ضد انتخاباتی و یا بهتر بگوییم "انتخابات گریز" کروبی می باشد. اعلام این موضع، حال اگر آنرا صرفا بە عنوان موضعی گذرا، احساسی و واکنشی فرض نکنیم، می تواند بە نوعی نشانە سرآغاز فصل جدیدی از نگرش جنبش سبز (البتە بخشی از آن) بە قضیە انتخابات و فلسفە وجودی آن در ایران فعلی باشد.

بخش: 

ترفندهای پیچیدە و تدابیر هدفمند

… با توجە بە این کە تضعیف کابینە امری داخلیست، می ماند دروغها و رفتارهای عجیب وغریب مشائی در مورد مسائل ایدئولوژیکی و سیاسی رژیم در انظار عمومی کە همگان را بە تعجب واداشتە است. یعنی این کە احمدی نژاد می خواهد با پیش کشیدن فردی دروغگوتر، ریاکارتر و بی شرمتر از خودش بە تدابیر “هدفمند و هوشمندانە” در قبال سیاستهای پیچیدە منطقەای و جهانی دست بزند، و این چنین حریف را بە تمکین در مقابل خودش وادارکند

بخش: 

سیاست جذب حداکثری یا تواب سازی؟

جریان حاکم کە از طرد و راندن قاطع جریان مخالف از صحنە سیاسی و اجتماعی کشور ناتوان و درماندە است، علاوە بر اعمال شدیدترین سرکوبها، هر از گاهی بە سیاست نرمش بعد از شکنجە و سرکوب در گفتار روی می آورد کە اساسا بعدی روانشناسی دارد. یعنی در واقع آقای خامنەای دارد از همان شگرد تاریخا موجود در زندانهای رژیم استفادە می کند کە بە سیاست "تواب سازی" مشهور است.

بخش: 

خاک می جنبد، آیا تفکر هم؟

خاک ایرانی با خاک عربی قاطی می شود، و این یعنی نه خاک عربی و نه خاک ایرانی. و خاک عربی می جنبد و کوچ می کند، و این یعنی این خاک تنها مال اعراب نیست و با صفت عربی نمی توان آنرا تعریف کرد، ... و شاید این بتواند آغاز تفکری باشد در سطحی وسیع در میان مردم که در آن دیگر به مقدس بودن خاک باور نداشته باشند

شکست استراتژی و عصبیت احمدی نژاد

حال با تصویب قطعنامه چهارم، استراتژی مورد نظر رژیم شکست خورده است. ظاهرا وضعیت چنین می طلبد که استراتژی جدیدی تدوین شود. اما آیا دولت کودتائی احمدی نژاد را آنچنان درایتی هست که دارای پلانهای جایگزین در صورت احتمال پیشامدهای غیرهمنتظرهای از این دست باشد؟

بخش: 

بحثی پیرامون ایدئولوژی

ایدهها زمانی عمدتا فرم ایدئولوژی می پوشند که در فرم برنامه سیاسی احزاب ظاهر می شوند. زیرا برنامه احزاب ناظر بر آینده است، و با توجه به اینکه آینده هنوز موردی عینی و ملموس نیست، پس عمدتا در دایره آرزوها و نیات قرار می گیرد، و از این زاویه بعد ایدئولوژیکی در احزاب برجسته می شود.

سیاست خارجی و سیاست داخلی دو رویه مکمل هم

کاملا واضح است که سخنان طرفین بطور خیلی صریح و شفاف نشان دهنده بروز فاز دگرگونهای در روابط ایران و روسیه است، روسیهای که در سالهای اخیر در امر مناقشه بر سر پرونده اتمی ایران بطور عمومی در کنار ایران قرار داشت، و جمهوری اسلامی متقابلا روی سیاستهای روسیه در عقب راندن سیاست تهاجمی امریکا حساب ویژه باز کرده بود.

بخش: 

این نبرد ادامه خواهد داشت

اما تشدید روزافزون جو امنیتی کشور و عدم توانائی سران دولت کودتا در حذف قطعی رقیب نشان دهنده این واقعیت اند که نه تنها جنبش سبز از میدان حذف نشده است، بلکه کماکان مسئله اصلی می باشد و عنصری تعیین کننده در رفتار سیاسی حاکمان در صحنه سیاسی کشور.

بخش: 

جمهوری اسلامی و هشتمین کنفرانس ان پی تی

حال ... همگان در انتظارند که بالاخره احمدی نژاد آنجا چه خواهد گفت و چه خواهد کرد. سئوال این است که آیا احمدی نژاد کماکان در این اجلاس همان اسلوب و کلامی را به کار خواهد برد که در اجلاسهای دیگر جهانی به کار برده بود، و یا این که این بار با توجه به حساسیت بیشتر اوضاع به نوعی به راهی دگر خواهد رفت، و سعی خواهد کرد زبانی را پیشه کند که به نوعی به حل بحران کمک کند؟

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور