فرخ نعمت پور

نگاهی بە تناقض گفتەها و مواضع مهدی اصلانی

آقای اصلانی در حکم خود در مورد جرم سیاسی آنقدر اصرار دارد کە از هم اکنون اعلام جرم وی در خصوص سازمان مذکور از نظر ایشان کاملا اثبات شدە است. (ایشان در مقام رئیس دادگاە، دادستان، وکیل و هیئت منصفە همزمان نشستەاند، در دادگاهی نامعلوم)، و همین اصرار او را مجاب ساختە است کە در تبین و تشریح دیدگاههای خود از هر آنچە کلام ناشایستە است علیە مجرم خود استفادە کند.

بخش: 

لایەهای سایە گون و سیاە دیگری در میدان رقابت و قدرت

در این مورد بگذارید در تاریخ معاصر بە تجربە همکاری نیروهای مدرن در غرب با اسلامیهای افغانستان و یا از همکاریشان با فاشیستهای اوکرائین بگوئیم. نیروهای بشدت ناهمگونی کە روئیت ایستادنشان در کنار هم در رسانە ها ما را انگشت بە دهان می کند. انگشت بە دهان، زیرا کە همین نیروها هیچ وقت و هیچگاە وجود چنین نیروهائی را در این ابعاد و گسترە در کشورهای خود تاب نمی آورند.

آنگاە کە نفرت بە وجود تبدیل می شود

جلاد آیندە من خوش آمدید!
و اما من پاس می دارم فواصل دریاهائی را کە هنوز مرا از جلادهایم دور نگە می دارند،... دریاهائی مرا از وجود جلاد درونی میهن و مرا از وجود جلاد بیرونی میهن. آنانی کە بنیانهای بازتولید فرهنگ پرورش جلاد را در همنشینی با جلاد در یک اتمسفر تراژیک آموختەاند.

بحران اقتصادی و پندهای اخلاقی

تلاش برای رفع تحریمها بخودی خود امری مثبت است، هرچند کە رفع آنها بە خودی خود بە معنای ایجاد یک اقتصاد سالم و توسعە یافتە نمی تواند باشد، زیرا کە زدودن ضعف شدید اخلاقی از کشور بە کارهای دیگری نیز نیاز دارد، از جملە: ١ـ بازتوزیع ثروت در سطحی معقول، ٢ـ روبیدن اقتصاد رانتی از کشور، ٣ـ خلع ید از تمام ارگانهای اقتصادی موازی، ٤ـ ایجاد تشکلهای سندیکائی و صنفی مربوط بە زحمتکشان کشور کە اهرم مهمی در امر بازتوزیع ثروت در میان مردم اند، ٥ـ و سرانجام وجود رسانەهای مستقل بعنوان قوە چهارم در جهت کنترل دولتمردان.

برخورد انتقادی یا تسلیم طلبانە؟

در پایان می خواهم بگویم کە برخورد انتقادی رقیە دانشگری در نهایت تجویز کنندە روحیە تسلیم طلبی بویژە در صحنە عمل اجتماعیست. چنین انتقاداتی حتی مسئولیت فردی مورد نظر وی را نیز بە زیر سئوال می کشد، زیرا کە مسئولیت فردی بە عنوان یک پرنسیپ اخلاقی، دارای وجە اجتماعی است

شمشیر بدستهای سنگر گرفتە در پشت مردم!

اما اخیرا بە مناسبت ٢٢ بهمن سالروز انقلاب بهمن، این جریانات با حمل پلاکاردهائی در دست و دادن شعارهای شدید ضد آمریکائی، و نیز با سخنان یکی از مسئولان سپاە در خصوص آمادگی برای جنگ نهائی با اسرائیل و آمریکا و دیدن همان سخنان در دست بعضی از تظاهرکنندگان طرفدار این جناح در جریان تظاهرات ٢٢ بهمن، نشان از این دارند کە این افراد و دارودستەها از هر فرصتی برای توقف روند مثبت کنونی و بازگرداندن آب بە همان جوی سابق از تلاشهای خود باز نایستادەاند و بشدت بر تلاشهای خود افزودەاند.

تزهائی چند در مورد مسئلە ملی در کردستان

ـ ظاهرا مدل فدرالیسم جغرافیائی (و نە ملی) و یا اینکە یک شکل غیر متمرکز کە پایە های آن جغرافیا و اقتصاد باشد (این شکل البتە بە نوعی ملی هم خواهد بود، اما از واژە ملی اجتناب می شود برای اجتناب از ایجاد و تعمیق اختلافات میان اتنیکی). در این مدل، در مناطق ملی آنانی عمدتا از طریق رای بە صدارت می رسند کە متعلق بە آن منطقەاند. همچنین نام مجلسهای منطقەای می توانند کردی، ترکی، عربی وغیرە باشند، اما بدون مرز ملی. و البتە همە حقوق اعمال خواهند شد.

تاخیر در لغو تحریمها، کمک بە تعمیق اصلاح طلبی؟

بر همین منطق اگر شرایط دشوار اقتصادی، نیروهائی را بە قدرت راند کە از ظرفیت حل دشواریها بهرەمند بودند، با ادامە وضعیت دشوار اقتصادی و پیشنهاد حل درازمدت آن از طرف غربیها، منطقا شرایط ابقا و ادامە نیروهای معتدل و اصلاح طلب در هرم قدرت ادامە پیدا خواهد کرد، ادامەای کە می تواند حتی در درازمدت بە تقویت پایەهای وجودی آنان منجر شود.

نگاهی بە وضعیت سیاسی مناطق کردنشین در کشورهای ایران، عراق، ترکیە و سوریە

بە مناسبت دووی رێبەندان

حل قضیە کردها در منطقە و کشور ما از ضرورت عاجل برخوردار است. در این راە باید جنبش کردستان چنان کە بە گسترش همکاری خود با دیگر جریانات سیاسی کرد می پردازد، بە جنبش و نیروهای سیاسی و مدنی سرتاسری نیز نزدیکتر شدە تا بدین ترتیب بتواند بە تدوین سیاست و برنامە واقعبینانە تری کە بر اساس شرایط مشخص کردستان و ایران قرار گرفتە است، نائل شود.

آن روزی کە نمک می گندد

هنوز در کشور ما فرهنگ منحط سیاسی بیداد می کند، و این انحطاط بویژە در سطح رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی کاملا نمایان است و هر روز بە شکلی از اشکال خود را بروز می دهد، و نمونە سخنان اخیر خامنەای، تازەترین مورد فاکتی آن است.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور