فرخ نعمت پور

آمریکا مسبب نعمت جنگ هشت ساله!

حال سئوال این است که برای آقای لاریجانی که خود را اصولگرا می داند و به تبع ادامه دهنده راستین خط آقای خمینی، چگونه است که جنگی که به گفته خمینی نعمتی الهی بود، حال به وسیلهای برای کوبیدن و زدن آمریکا تبدیل شده است؟

بخش: 

بازی عرف و ایدئولوژی

در بازی میان عرف و ایدئولوژی، حتی با آمدن دوباره اصلاح طلبان نیز، اگرچه عنصر ایدئولوژی در رویکرد خارجی بویژه تضعیف خواهد شد، اما آنان نیز بر عنصر اسلام اصرار بسیار دارند، و باز کماکان این همان فاکتور ایدئولوژی است که عنصر عرف را میفشارد و جامعه را در التهاب نگه می دارد. این چنین شاید عمر این رژیم آذینی است از رقابت و همزیستی دو عنصر عرف و ایدئولوژی.

بخش: 

آیا بحران اقتصادی آشتی خواهد داد؟

آیا وضعیت موجود جمهوری اسلامی را ناچار نخواهد کرد که علیرغم سخنان خامنهای که در دانشگاه علم و صنعت گفته بود ما رفتارمان را تغییر نخواهیم داد، رفتار خود را در نهایت تغییر دهد؟ آیا وضعیت اقتصادی چه در آمریکا و چه در ایران در آن حدی نیست که بتواند دوران دیگری را از لحاظ رابطه اقتصاد با سیاست و ایدئولوژی رقم بزند؟

تناقض متحدان!

حال که‌ در مرحله‌ سوم جنگ تاریخی آمریکا علیه‌ دشمنانش قرار گرفته‌ایم، متحدان کنونی چه‌ کسانی می‌توانند باشند؟ البته‌ آقای اوباما از آنان نامی نبردند و همین می‌تواند به‌ نوعی جای نگرانی باشد. در دوران شکست دادن فاشیسم، متحدان، کمونیسم و دولت‌های اروپائی بودند، در دوران شکست دادن کمونیسم، متحدان، کشورهای اروپائی و اسلام سیاسی بودند. حال در دوران عزم برای شکست دادن تروریسم (فوندامنتالیست‌های اسلامی) و کشورهای یاغی (به‌ عنوان نمونه‌ جمهوری اسلامی) متحدان چه‌ کسانی هستند؟

از تحقير مردم پرهيز کنيم!

نميتوان نسبت مستقيمى مابين فرض دست‌يابى رژيم جمهورى اسلامى به سلاح اتمى و ماندگارى عمر آن قائل شد. اين امر از چند زاويه‌ قابل نقد است. اول اينکه‌ هيچ رژيمى در دنيا براى سرکوب داخلى از سلاح اتمى استفاده‌ نکرده‌ است و اساسا اين امر ناشدنى و نامعقول مينمايد. دوم اينکه‌ تصور چنين رابطه‌اى خود به‌ خود به‌ معناى تحقير مردم است و امر دست‌يابى به‌ سلاح اتمى را براى هميشه‌ به‌ منزله‌ منکوب و مرعوب کردن مردم ميداند

دنياى ديجيتالى و قهرمان‌گرائى

با عقب نشستن جنگ مسلحانه‌ چه‌ در فرم چريکى آن در دهه‌ پنجاه‌ و چه‌ در فرم ملى آن در کردستان، عنصر قهرمان‌گرائى نيز که‌ اساس معنوى آنرا تشکيل ميداد به‌ عقب نشسته‌ است و قهرمان‌گرائى نيز به‌ خاطره‌اى تبديل گشته‌ است

حزب دمکرات و کشاکش‌ها بر سر مايملک، سياست و آينده‌

شرايط کردستان ايران ديگر نسبت به‌ گذشته‌ بسيار فرق کرده‌ است. بى‌گمان هر نوع برخورد غير دمکراتيک، نامسئولانه‌ و بدور از خرد سياسى و مدرن ميتواند پيامدهاى بسيار سنگينى را براى حاملان آن داشته‌ باشد. درک پلوراليستى، احترام به‌ همديگر و پلميک هدفمند و استوار براصول مدون و علمى در واقع بهترين بسترهاى رقابت سياسى در عصر کنونى هستند. به‌ويژه‌ براى آن نيروهايى که‌ خود اين خصوصيات را براى خود قائلند و تبليغ و رئاليزه‌ کردن آنرا جزو برنامه‌ و اهداف خود قرار داده‌اند

«انسان»- ابزار، هدف يا هردو؟

در سيستم‌هاى اجتماعى به‌ويژه‌ مدرن آن رابطه‌ فرمان دادن و فرمان بردن بر پايه‌ نوعى خرد استوار‌ است که‌ در آن نميشود فرمانبر را تنها با کلمه‌ فرمانبر توصيف کرد، آنقدر که‌ بايد به‌ نوعى کنش خردگرايانه‌ فرمانبر هم توجه‌ کرد که‌ بر پايه‌ آن سيستم امکان تداو م زندگى خود را باز مييابد. به‌ عنوان نمونه‌ در کشورهاى دمکراتيک که‌ در آن‌ها نهادهاى مدنى قوى وجود دارند آيا ميشود رابطه‌ دولت با جامعه‌ را تنها بر اساس مقوله‌ فرمان‌بردن/ فرمان‌دادن توضيح داد؟

و جهان هنوز پر از جلادان است!

هيچوقت فکر نميکردم که‌ با وجود تنفرى که‌ از صدام حسين از همان اوان جوانى در ذهنم ريشه‌ دوانيده‌ بود، با ديدن صحنه‌ اعدامش، آن تنفر جايش را به‌ رحم وشفقت بدهد. نفرتم به‌ رحم تبديل شده‌ بود! راستى اين احساس از کجا آمده‌ بود؟ احساس غريبى وجودم را فرا ميگيرد. براى فرار از آن، پشته‌هاى کشته‌شدگان بمبارانهاى شهرمان را در نظرم مجسم ميکنم. اما سودى ندارد. زيرا باز دوباره‌ صحنه‌ انسانى در نظرم زنده‌ ميشود که‌ دارند زنده‌ زنده‌ به‌ طناب دار آويزانش ميکنند. فکر ميکنم: جلاد ديروز در ميان مسيحان ديروز! نه‌ حالا ميفهمم، جلاد ديروز در ميان جلادان امروز!

بخش: 

چالشى ديگر در برابر آمريکا در منطقه‌

در شرايط مشکلات، بحران و رکود سياست‌هاى دولت آمريکا در خاورميانه‌ بعد از شکست طرح موسوم به‌ ايجاد خاورميانه‌ بزرگ، شروع فعاليت‌هاى اتمى مصر ميتواند پارامتر جديدى بر اين بحران بيافزايد، بدين معنى مصر که‌ يکى از ان کشورهائى بود که‌ در حوزه‌ گسترش دمکراسى در داخل برنامه‌هاى آمريکا قرار داشت، با اين کار خود ميتواند به‌ قدرتى فرا رويد که‌ راحت‌تر در مقابل دست‌اندازی‌هاى ديگر قدرت‌ها مقاومت کند، و از اين طريق مستقل‌تر عمل کند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور