فرخ نعمت پور

جامعە مدرن و شهید

در یک جامعە مدرن و پسامدرن درهم تنیدە بە ایدەهای سوسیال دمکرات، آنگاە کە سخن بر سر نوع نگاە بە شهیدان است، گرایش نە بر تسخیر آیندە از طریق خون شهیدان، بلکە از طریق تسخیر آیندە بر مبنای گرایشهای عقلانی برنامەهای سیاسی و اجتماعی این شهدا است. برجستە کردن خون در مصاف سیاسی، خودبە خود بە خون دگر می رسد؛ بە خونخواهی می رسد. در حالی کە برجستەکردن پایەهای فکری مدرن و عقلانی آنان، نە بە خون، بلکە بە گسترش و تعمیق بیشتر رویاهای آنان می انجامد.

انتخابات آزاد و تعابیری کە از آن می شود

هم اکنون ما در صحنە سیاسی کشور لااقل با دو نوع تعبیر سیاسی از انتخابات آزاد در میان اصلاح طلبان و نیروهای معترض درون و پیرامون حاکمیت روبرو هستیم: یک درک موسوی گونە و درکی رفسنجانی مآبانە. و در مقابل نیز جناح اصولگرایان و بیت رهبری در فکر سازماندهی چنان انتخاباتی است کە در آن بخش نیروهای بە نوعی تسلیم شدە و وادادە از اصلاح طلبان نیز برای گرم کردن تنور انتخابات در آن حضور داشتە باشند.

بخش: 

قاسملو، در نوع خود میراثی قابل تامل

قاسملو بە مانند هر انسان دیگری در زندگی خود دارای وجوە متناقض و ناهمگونی است، و وجود همین وجوە متناقض و ناهمگون  باعث می شود کە هم شخصیت وی بهتر شناختە شود، و هم راە را برای پیشرفت آیندگانش بهتر باز کند. اما دریغ کە سنگینی نوع بینش سیاسی ای کە بر جامعە سیاسی ما حاکم است، از بازخوانی این وجوە جلوگیری بە عمل می آورد

واکنشهای متفاوت بە امری واحد

در صورت دهن کجی رهبری بە شروط پیشا انتخاباتی خاتمی، عدم شرکت میلیونها نفراز سبزهای معترض کە بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشتە بە خیابانها ریختند و همگامی آن نیرویی کە در طول سالهای متمادی همیشە مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودە است با آنها، می تواند در مقطع انتخابات بە شکل گیری چنان نیروی تهدید کنندە عظیمی منجر گردد کە خواب از چشم اصولگرایان برباید.

بخش: 

آیا احمدی نژاد در آستانە عزل است؟

سکوت احمدی نژاد و یارانش (ملک زادە یک روز پس از حملات علیە او درمجلس گفتە بود کە پاسخش سکوت است) کە بە نوعی هماهنگی زیرکانە با نگرش خامنەای در خصوص عدم ایجاد تشنج بود، دیگر کارساز نیست (محمد یزدی گفتە بود کە نظر رهبر این است کە در شرایط کنونی نباید تشنجی در کشور ایجاد شود.)

بخش: 

ضرورت تغییر در نامگزاری جریان راست افراطی

ا توجە بە موارد و فاکتهای اظهار شدە، بە نظر می رسد کە نام "جریان راست افراطی" دیگر برای این جریان زیاد مناسب نباشد. کندە شدن این جریان از طیف اصولگرایان بطورکلی، دیگر تعلق آنان بە عنوان جناح راست افراطی اصولگرایان را بلامعنا می کند. جریانی کە از طیف اصولگرایان نیست، نمی تواند جناح راست افراطی آنان نیز باشد.

بخش: 

امکان مصالحە؟

تا آنجا کە بە اعمال و کارکردهای روزانە برمی گردد، اساسا چنین فاکتها و نشانەهایی وجود ندارند. رژیم کماکان بە سرکوبهای شدید ادامە می دهد، و هنوز طیف بسیار وسیعی از اصلاح طلبان در زندانها بە سر می برند. قتل وحشیانە هالە سحابی نمونە آخر آن می باشد کە بشدت جامعە ایران و وجدان بشریت را تکان داد، قتلی کە تا بحال از طرف گروە حاکم و بویژە شخص خامنەای در محکومیت آن عکس العملی صورت نگرفتە است.

بخش: 

سناریوی مهار با دو ابزار سخت افزاری و نرم افزاری

دو ابزار سیاسی و امنیتی ـ نظامی بە حرکت درآمدەاند تا احمدی نژاد و یاران وی را بە جای خود بنشاند و بە آنها بفهمانند کە آنچە در جمهوری اسلامی امر بدیهی و بنیادی است همانا قدرت بلامنازع رهبر و اصل ولایت فقیە می باشد. اصلی کە احمدی نژاد با اندیشە “ریاست جمهوری قدرتمند در کنار رهبر قدرتمند” درپی خدشەدارکردن آن بود.

نگاهی بە سخنان اخیر باراک اوباما

علیرغم این پارادوکس تاریخی، باید سخنان باراک اوباما را بە فال نیک گرفت و در تعمیم سخنان وی در آن جهتی کوشید کە همانطوری کە استراتژی اعمال زور بە گفتە اوباما کارایی خود را از دست دادە است، همین اعتقاد بە عدم کارایی زور بە سیاست مسلط خارجی آمریکا در منطقە نیز تبدیل شود

در بیرون گود اختلافی مرتجعانە

شاید برخلاف ادعای روزنامە شرق، آنچە کە امکان رابطە اصلاح طلبان حکومتی با جریانات اصولگرا را بیشتر تعریف می کند، امکان نزدیکی آنان بە بخشهایی از روحانیون سنتی معترض بە دولت احمدی نژاد باشد، تا نزدیکی بە جریان اصولگرای افراطی.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور