فرخ نعمت پور

خطا در اصول نگارش انشا، عدم دقت در دیدگاە

نظری کوتاە بە انشای آقای اصلانی  تفکر کیش شخصیت در نگرش ایشان و تقدس سازی از جریانات تاریخی، لاجرم بە نفرت عمیق و زدن شخصیت دیگران از دگر سوی می انجامد. امری کە از مطلب ایشان نە مطلبی علمی، بلکە مطلبی کینەتوزانە ساختە است

پارادوکسی نابخشودنی

حقوق بشر البتە در نهایت عنصری تابع منافع مشخص اقتصادی و سیاسیست. اما با وارد شدن و یا تشدید عنصر جهانی شدن، ارزشهای مدرن از قبیل حقوق بشر و غیرە نیز بە عناصر روبنایی مهمی در تعریف روابط بین الملل و یا درون ملی تبدیل شدەاند. دمکراسی، انتخابات و تعدد احزاب در غیاب حقوق بشر نمی توانند رە بە ایجاد جامعەای مدرن ببرند. دمکراسی، انتخابات و تعدد احزاب فرمهای پراکتیزە کردن محتوی و هویتی هستند بە اسم حقوق بشر.

تغییر در دیدگاهها، تغییر در جایگاە؟

اما اگر چپ در چنین مسیری بە منطق جنگ و تحریم تسلیم شود، قبل از هر چیز این چپ است کە می بازد. زیرا در صورت بهم خوردن توازن اجتماعی بر اثر تحریمها و جنگ، نیروهایی کە بیشترین تکیە را بر مذهب و ناسیونالیسم دارند و در اساس از این ایدئولوژیها تغذیە می کنند، برندە آیندە خواهند بود.

بازتولید بنیان اجتماعی ـ طبقاتی از طرق امنیتی

لاغرتر شدن بنیاد اجتماعی ـ طبقاتی رژیم و فربەتر شدن بنیاد اجتماعی جریان اعتراض، لاجرم و منطقا باید بە نتایج سیاسی دیگری در عرصە کشور چە در بنیان حاکمیت و چە در روند رویدادها منجر شود، اما ظاهرا وضع بدین گونە نیست، و این را شاید بیشتر باید در منطق بازتولید نیرو از طریق نیروی امنیتی، سرکوب و پول تحلیل کرد.

بخش: 

خروج آمریکا از عراق، ادامە ویرانی یا راهی دیگر؟

شاید دشوارترین مانع عراق در مسیر گام برداشتن برای آیندەای بهتر، قطب بندی شدن جامعە بر اساس خواستهای مذهبی، طایفی و اتنیکی است. تفکر بر اساس حقوق شهروندی در این کشور بە حاشیە راندە شدە و بر این مبنا اشتراکات از صحنە رخت بربستەاند. طرح و یا برگشت این خواست یعنی خواست شهروندی، عنصر اساسی در فایق آمدن بر مشکلات این کشور و بنیاد نهادن عراق مدرن است.

بخش: 

در صورت بروز جنگ می توان در کنار جمهوری اسلامی ایستاد؟

برای در کنار بودن جمهوری اسلامی در صورت بروز جنگ دو راە اصلی وجود دارد، در کناربودن سیاسی و در کنار بودن نظامی. در کنار بودن سیاسی بدین معنی است کە در صورت جنگ، نیروی مربوطە همە امکانات سیاسی و تبلیغاتی خودش را برای فشار بر طرف متجاوز متمرکز خواهد کرد. و در کنار بودن نظامی می تواند بە دو صورت رخ دهد، بە صورت مستقیم و غیر مستقیم.

بخش: 

دلیلی برای جنگی غیر محتمل!

زیرا سرنگونی یک رژیم اسلامی در کنار سرنگونی رژیمهای سکولار ـ دیکتاتور در کشورهای عربی، تعادل را بە منطقە برخواهد گرداند، نوع ملایمتری از اسلامگرایی را تقویت خواهد کرد و سرانجام اینکە در کوتاە مدت و میان مدت خیال غرب از وجود یک دولت اسلامی رقیب راحت خواهد بود.

بخش: 

در حاشیە سفر بارزانی بە ایران

حکومت اقلیم کردستان با جلوگیری از تحرک نظامی احزاب کرد ایرانی، در تامین امنیت جمهوری اسلامی نیز نقش مهمی بازی می کند. اما چنین می نماید کە اصل دغدغە جمهوری اسلامی نقشی است کە این اقلیم در بازی قدرت سیاسی در بغداد در مقابلە با نیروهای ملی گرای عراقی و نیز آمریکا دارد. حکومت اقلیم کە خود بنوعی نتیجە کمکها و دخالتهای نظامی و سیاسی آمریکا در منطقە است، خود در پارادوکسی گیرکردەاست، پارادوکس تامین هم منافع آمریکا و هم منافع ایران.

فراز و نشیبهای یک رقابت

در واقع دولت باراک اوباما با روش سیاسی و گاها نظامی، همان سیاست نئوکانها را در منطقە بە پیش می برد. یعنی سیاست دمکراتیک سازی کشورها از طریق جنگ و سیاست، و تنها فرق او با نئوکانها این است کە او هر دوی این اهرمها را بە کار بستە است، یعنی هم سیاست و هم جنگ را.

بخش: 

اصول فرضی و دغدغەهای اتوپیایی خامنەای

آنچە در این سخنان جلب توجە می کند همانا کلمە "نهایتا" می باشد. در واقع خامنەای بە شیوەای ضمنی این اصل را پذیرفتە است کە در زمان حال این انقلابها رنگ و بوی اسلامی ندارند، و این رنگ و بو چیزی است کە بعدها بە خصیصە آنها تبدیل خواهد شد. معلوم نیست امری کە خود اول علت بود حال چگونە در حال غائب می شود و بعد بە عنصری مابعد و غائی تبدیل می شود؟

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور