فرخ نعمت پور

نگاە حکومت ایران، بە تحولات منطقە، قبل از اینکە سیاسی باشد، امنیتی است

اما شاید بتوان گفت کە در میان علل مختلف پیشوازی جمهوری اسلامی از انقلابات منطقە، امر تقابل با غرب عامل تعیین کنندە، و در این مجموعە عنصر امنیتی یعنی حفظ امنیت نظام، عنصر مرکزی تر. فاکت مشخص نیز در این مورد سخنان خامنەای می باشد کە در برشمردن چهار علت این قیامها، سە مورد آن را بە دشمنی با غرب خلاصەکرد.

بخش: 

ترس پدرسالارانە از زبان محسنی اژەای

در واقع محسنی اژەای تنها با اختلافی چند روزە همان سخنان خامنەای را در مورد امنیت نظام و ارتباط آن با انتخابات پیش رو بیان و تکرار می کند. تنها با این فرق کە این بار وی بر خلاف خامنەای بە صراحت آدرس می دهد، و دیگر در آن از ابهام گوییها و کلی گوییهای خامنەای خبری نیست.

بخش: 

دیکتاتورهای کینەتوز

خامنەای با این سخنان، پیامها ئی می فرستد کە اهداف آن تنها ناظر بر درخواست تعریف دوبارە نوع برخورد کشورهای غربی با مسائل کلان نیست، بلکە ناظر بر درخواست تعریف دوبارە جایگاە لااقل بخشی از رهبران کنونی نظام در رابطە با کشورهای غربی نیز هست.

بخش: 

جامعە مدرن و شهید

در یک جامعە مدرن و پسامدرن درهم تنیدە بە ایدەهای سوسیال دمکرات، آنگاە کە سخن بر سر نوع نگاە بە شهیدان است، گرایش نە بر تسخیر آیندە از طریق خون شهیدان، بلکە از طریق تسخیر آیندە بر مبنای گرایشهای عقلانی برنامەهای سیاسی و اجتماعی این شهدا است. برجستە کردن خون در مصاف سیاسی، خودبە خود بە خون دگر می رسد؛ بە خونخواهی می رسد. در حالی کە برجستەکردن پایەهای فکری مدرن و عقلانی آنان، نە بە خون، بلکە بە گسترش و تعمیق بیشتر رویاهای آنان می انجامد.

انتخابات آزاد و تعابیری کە از آن می شود

هم اکنون ما در صحنە سیاسی کشور لااقل با دو نوع تعبیر سیاسی از انتخابات آزاد در میان اصلاح طلبان و نیروهای معترض درون و پیرامون حاکمیت روبرو هستیم: یک درک موسوی گونە و درکی رفسنجانی مآبانە. و در مقابل نیز جناح اصولگرایان و بیت رهبری در فکر سازماندهی چنان انتخاباتی است کە در آن بخش نیروهای بە نوعی تسلیم شدە و وادادە از اصلاح طلبان نیز برای گرم کردن تنور انتخابات در آن حضور داشتە باشند.

بخش: 

قاسملو، در نوع خود میراثی قابل تامل

قاسملو بە مانند هر انسان دیگری در زندگی خود دارای وجوە متناقض و ناهمگونی است، و وجود همین وجوە متناقض و ناهمگون  باعث می شود کە هم شخصیت وی بهتر شناختە شود، و هم راە را برای پیشرفت آیندگانش بهتر باز کند. اما دریغ کە سنگینی نوع بینش سیاسی ای کە بر جامعە سیاسی ما حاکم است، از بازخوانی این وجوە جلوگیری بە عمل می آورد

واکنشهای متفاوت بە امری واحد

در صورت دهن کجی رهبری بە شروط پیشا انتخاباتی خاتمی، عدم شرکت میلیونها نفراز سبزهای معترض کە بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشتە بە خیابانها ریختند و همگامی آن نیرویی کە در طول سالهای متمادی همیشە مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودە است با آنها، می تواند در مقطع انتخابات بە شکل گیری چنان نیروی تهدید کنندە عظیمی منجر گردد کە خواب از چشم اصولگرایان برباید.

بخش: 

آیا احمدی نژاد در آستانە عزل است؟

سکوت احمدی نژاد و یارانش (ملک زادە یک روز پس از حملات علیە او درمجلس گفتە بود کە پاسخش سکوت است) کە بە نوعی هماهنگی زیرکانە با نگرش خامنەای در خصوص عدم ایجاد تشنج بود، دیگر کارساز نیست (محمد یزدی گفتە بود کە نظر رهبر این است کە در شرایط کنونی نباید تشنجی در کشور ایجاد شود.)

بخش: 

ضرورت تغییر در نامگزاری جریان راست افراطی

ا توجە بە موارد و فاکتهای اظهار شدە، بە نظر می رسد کە نام "جریان راست افراطی" دیگر برای این جریان زیاد مناسب نباشد. کندە شدن این جریان از طیف اصولگرایان بطورکلی، دیگر تعلق آنان بە عنوان جناح راست افراطی اصولگرایان را بلامعنا می کند. جریانی کە از طیف اصولگرایان نیست، نمی تواند جناح راست افراطی آنان نیز باشد.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور