فرخ نعمت پور

دشواری راست افراطی

اینکە راست افراطی چگونە و بر حسب چە مشخصاتی این نبرد خود را در آیندە پیش خواهند برد، امریست مربوط بە آیندە، اما قرائن نشان می دهند کە لااقل در کوتاە ومیان مدت قادر بە حذف رقیب اصولگرای خود نیست. اصولگرایان میانە رو با وجود پایە های قوی خود در رهبری و نیز در میان روحانیت بە عنوان یکی از پایەهای سنتی رژیم، از امکانات خوبی برای مقابلە برخوردارند.

بخش: 

سخنان بارزانی، آغاز سیاستی دیگر؟

آیا این تنها یک دعوت دوستانە و مهرورزانە است، یا اینکە بعد از این حکومت محلی کردستان عملا بە تدوین سیاست دیگری و این بار با هویتی رسمی در تعریف رابطە خود با این احزاب دست خواهد زد؟ جواب این سئوال را البتە باید در آیندە جستجو کرد

مذاکرات ژنو، نسبتا از نوعی دیگر

در یک جمع بندی می توان گفت کە با توجە بە طرح مسائل دو طرف در مذاکرە و توافق برای ادامە آن در آیندە نزدیک، این بار ما در شرایط بهتری قرار گرفتەایم کە می تواند جامعە ایرانی و جهانی نگران از تعمیق این بحران را در شرایطی بهتر و خوش بینی ای نسبی معقول تری نسبت بە گذشتە قرار دهد. اگر قرار است از طریق مذاکرە مناقشە مورد نظر حل شود، چارەای نیست جز آن کە بە نوعی امیال و اهداف هر دو طرف مورد نظر بە نوعی مورد توجە قرار گیرند.

بخش: 

ترس، یا تبلیغ برای جذب

و این یعنی فروریختن پایەهای سنتی ـ مذهبی نظام. چنین امری می تواند نهایتا بە همگرایی طبقات و اقشار سنتی ـ مذهبی جامعە با اقشار و طبقات پایین و متوسط تبدیل شود، و بدین ترتیب بنیە اجتماعی جنبش فربەتر و پایە اجتماعی رژیم لاغرتر شود.

بخش: 

احمدی نژاد از کدام فرم مشروعیت بهرە می جوید؟

بنابراین شاید بتوان گفت کە با توجە بە تجربە موجود و بویژە استفادە گستردە دولت احمدی نژاد از نیروهای امنیتی، دولت احمدی نژاد ترکيبی از فرم مشروعیت سنتی (بدون روحانیت) و سلاح را به کار گرفته است. در واقع هیچ نظامی در دنیا بر فرض تداوم آن، تنها بر سرنیزە تکیە نکردە و نمی کند. بازتولید مشروعیت نظامها از طريق یکی از فرمهای سلطە و مشروعیت، عنصری اجتناب ناپذیر است.

بخش: 

کدام مرجعیت؟ دولت یا روحانیون؟

در مقابل نیروهای سنتی، تنها جایی کە احمدی نژاد می توانست و می تواند بە آن تکیە کند همانا طبقات و اقشار متوسط جامعە است، جایی کە در آن محلی برای احمدی نژاد باقی نماندە است. طبقات و اقشار متوسط کە خواستگاە مدنیت و پلورالیسم اجتماعی و سیاسی می باشند، در سالهای زمامداری احمدی نژاد مورد شدیدترین سرکوبها و بی میلیها قرار گرفتەاند. این طیف میلی بە میلیتاریسم و توتالیتاریسم احمدی نژادی ندارد.

بخش: 

گسل کودتاگران با روحانیت

اگر یک نگاە آماری بە سخنان طولانی و بلند خامنەای بیاندازیم، می بینیم کە از کل سخنان وی تنها دو مورد مثبت (مثبت بە معنی یافتن نکات مورد تایید وی در رابطە با حوزەها کە هر دو مورد هم موارد اخلاقی می باشند) را می توان یافت، کە یکی در مورد "تکریم مراجع تقلید" و دیگری در مورد "تهذیب نفس" می باشد، واللا ماباقی مسایل کە بە خصوصیات رفتار سیاسی ـ مذهبی روحانیون و طلاب برمی گردد، کاملا شکوەآمیز و گلایەمندانە است.

بخش: 

دمکراسی بمثابە تنها ابزار

اما نقد دمکراسی شاید همیشە بیشتر از زاویە موقعیت و عوامل داخلی جامعە مورد نظر، خاص و تعریف شدەای صورت گرفتە است، و نە از زاویە مناسبات سیستم منبعث از آن با جهان خارج از خود. نقدی کە بنابر امر جهانی شدن و قوی شدن عناصر بیرونی فاکتورهای امر سیاست و اقتصاد، می تواند بە مراتب در شرایط کنونی از اهمیت بیشتری برخوردار گردد.

اختلاف یک نعمت است، اما برای خودیها

چنین می نماید کە بازی در مسیر جذب اصلاح طلبان از طرف اصولگرایان میانەرو است، و نە جذب اصولگرایان میانەرو از طرف اصلاح طلبان. چنین بازی ای اگرنە حذف، اما در نهایت استحالە اصلاح طلبان را مد نظر دارد. اصولگرایان تنها بە اختلاف میان خود علاقمند هستند و نە بە اختلاف میان خود و دیگران. این نعمت الهی تنها در انحصار آنان و برای آنان خواهد بود.

مصباح یزدی، آمادە سازی اذهان خودیها برای ترور و جنگ

در این معیارها آنچە حلقە مرکزی را تشکیل می دهد همانا جایگاە ویژە خامنەای است. در این تعریف، جایگاە خامنەای بە عنوان ولی فقیە مصداق عدل است، و بنابراین عمل و اندیشە وی نیز همانا مصداق عدل و کاربرد قدرت بە شیوەای عادلانە می باشد. بنابراین در جامعە اسلامی تحت ولایت خامنەای، ظلم در سطح کلان یعنی در سطح قدرت سیاسی نمی تواند وجود داشتەباشد.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور