فرخ نعمت پور

مطالبات کردها و گفتمان مطالبه محور

با نگاهی به خواستههای پانزدهگانه این سه سازمان سیاسی ومدنی کرد در ایران، می توان به این نتیجه رسید که خواستههای آنان در عمدهترین وجوه خود با خواستههای این بیانیه هماهنگی دارد و اساساً این نهادها نیز با برخوردی مطالبه محورانه سعی در تاثیرگذاری بر فضای انتخاباتی از طریق دیالوگ و طرح خواستههای خود از طریق قانونی دارند

دو رژیم تبعیض گر

در جمهوری اسلامی همانند دولت اسرائیل مبنای مذهبی خاصی برای ایجاد دولت در نظر گرفته شده که این عملا به معنای نژاد گرائی (به تعبیر احمدی نژاد) و تبعیض به بیان بهتر به نفع معتقدان به دین خاصی می باشد، و در همان حال سرچشمه تبعیضهای بیشماری می شود که کشور و مردمان مختلف آن را در زیر منگنه ناروائیهای خود قرار می دهد.

در آستانه دوران نوینی از شرایط

نهایتاً می توان گفت که در دوره جدید پیشبرد سیاست التقاتی خواهد بود از رفرمیسم و تحول طلبی. رفرمیسم، پایه خود را در امر مشارکت برای تغییر در حاکمیت باز می یابد و تحول طلبی در تقویت و حضور فعال در جنبشها و حرکات مردمی و مدنی.

بخش: 

آقای موسوی، سنتز به سبک جمهوری اسلامی!

... سنتز آقای موسوی شاید تنها پدیدهای است در جهت نفی و از میدان بدر کردن جناح راست افراطی، برای ایجاد دورانی که در آن به کنترل مخرب آنان بر کشور پایان داده شود... آقای موسوی برای برکنار کردن احمدی نژاد می آید، تاکنون بدون یک برنامه اثباتی و البته احتمالاً با تعهد نیم بندی به گشایش سیاسی در یک سری از آزادیهای اجتماعی و سیاسی.

آمریکا مسبب نعمت جنگ هشت ساله!

حال سئوال این است که برای آقای لاریجانی که خود را اصولگرا می داند و به تبع ادامه دهنده راستین خط آقای خمینی، چگونه است که جنگی که به گفته خمینی نعمتی الهی بود، حال به وسیلهای برای کوبیدن و زدن آمریکا تبدیل شده است؟

بخش: 

بازی عرف و ایدئولوژی

در بازی میان عرف و ایدئولوژی، حتی با آمدن دوباره اصلاح طلبان نیز، اگرچه عنصر ایدئولوژی در رویکرد خارجی بویژه تضعیف خواهد شد، اما آنان نیز بر عنصر اسلام اصرار بسیار دارند، و باز کماکان این همان فاکتور ایدئولوژی است که عنصر عرف را میفشارد و جامعه را در التهاب نگه می دارد. این چنین شاید عمر این رژیم آذینی است از رقابت و همزیستی دو عنصر عرف و ایدئولوژی.

بخش: 

آیا بحران اقتصادی آشتی خواهد داد؟

آیا وضعیت موجود جمهوری اسلامی را ناچار نخواهد کرد که علیرغم سخنان خامنهای که در دانشگاه علم و صنعت گفته بود ما رفتارمان را تغییر نخواهیم داد، رفتار خود را در نهایت تغییر دهد؟ آیا وضعیت اقتصادی چه در آمریکا و چه در ایران در آن حدی نیست که بتواند دوران دیگری را از لحاظ رابطه اقتصاد با سیاست و ایدئولوژی رقم بزند؟

تناقض متحدان!

حال که‌ در مرحله‌ سوم جنگ تاریخی آمریکا علیه‌ دشمنانش قرار گرفته‌ایم، متحدان کنونی چه‌ کسانی می‌توانند باشند؟ البته‌ آقای اوباما از آنان نامی نبردند و همین می‌تواند به‌ نوعی جای نگرانی باشد. در دوران شکست دادن فاشیسم، متحدان، کمونیسم و دولت‌های اروپائی بودند، در دوران شکست دادن کمونیسم، متحدان، کشورهای اروپائی و اسلام سیاسی بودند. حال در دوران عزم برای شکست دادن تروریسم (فوندامنتالیست‌های اسلامی) و کشورهای یاغی (به‌ عنوان نمونه‌ جمهوری اسلامی) متحدان چه‌ کسانی هستند؟

از تحقير مردم پرهيز کنيم!

نميتوان نسبت مستقيمى مابين فرض دست‌يابى رژيم جمهورى اسلامى به سلاح اتمى و ماندگارى عمر آن قائل شد. اين امر از چند زاويه‌ قابل نقد است. اول اينکه‌ هيچ رژيمى در دنيا براى سرکوب داخلى از سلاح اتمى استفاده‌ نکرده‌ است و اساسا اين امر ناشدنى و نامعقول مينمايد. دوم اينکه‌ تصور چنين رابطه‌اى خود به‌ خود به‌ معناى تحقير مردم است و امر دست‌يابى به‌ سلاح اتمى را براى هميشه‌ به‌ منزله‌ منکوب و مرعوب کردن مردم ميداند

دنياى ديجيتالى و قهرمان‌گرائى

با عقب نشستن جنگ مسلحانه‌ چه‌ در فرم چريکى آن در دهه‌ پنجاه‌ و چه‌ در فرم ملى آن در کردستان، عنصر قهرمان‌گرائى نيز که‌ اساس معنوى آنرا تشکيل ميداد به‌ عقب نشسته‌ است و قهرمان‌گرائى نيز به‌ خاطره‌اى تبديل گشته‌ است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور