فرخ نعمت پور

کروبی در رویکردی دیگر

آیا می توان گفت که ما باز در مرحله تکرار همین تجربه مماشات از طرف اصلاح طلبان قرار گرفتهایم؟ آیا می توان گفت که این بار نیز علیرغم مقاومت بهتر و جانانهتر اصلاح طلبان، آنان باز ناامید از توان قطعی خود در پیشبرد امر اعتراضات، دوباره به عقب نشینی روی آورده، و روند تحولات را دوباره تنها گذاشتهاند؟

بخش: 

یک گام به پس و دو گام به پیش خامنهای!

البته در کنار این عقب نشینی واضح کودتاگران و خامنهای، وجود حوادث به غایت تلخ دیگر و نیز عدم ارائه برنامهای از طرف جناح مسلط بویژه خامنهای که نشان از تحولات سیاسی و استراتژیکی برای برون رفت از وضعیت سیاسی کشور داشته باشد، ما را به این مسئله رهنمون می شود که تحولات مثبت این چنینی سیاستهائی تاکتیکی می باشند در جهت فرسایش جنبش سبز، و نیز حربهای برای انداختن شکاف در میان طیفهای مختلف آن.

در حاشیه درک و میراث

برای گذار به جامعهای نوین، جامعه ما ناچار به برخورد انتقادی مجدد با میراث خمینی حتی در میان طیف مذهبیهای اصلاح طلب نیز هست. یعنی همانطور که در نظرات بخشی از مشارکتیها و شخص آیت الله منتظری هم بود. حتی برای یک چنین تحول حداقلی هم ، جنبش به بازخوانی اندیشههای خمینی و اعمالش نیاز دارد. اصلاح طلبان را از این وظیفه پیش رو گریزی نیست!

بخش: 

جنبش سبز و گذار به مرحلهای نوین

بیانیه شماره هفده موسوی، علیرغم کاستیهای خود، بیانیه انعطاف و تعرض همزمان در شرایط کنونی است. بیانیه، حرکت و تغییر از یک شعار مشخص سیاسی "رای من کو؟" به طرح مطالبات عمومی تر در چهارچوب خواستهای گذار سیاسی می باشد. رسیدن به این خواستهها در واقع زدودن همه آن شرایطی است که منجر به پدیدههائی مثل پدیده دولت احمدی نژاد می شوند.

شدت گیری مصاف

کودتاگران که با استفاده از حادثه پاره کردن عکس خمینی سعی در تحریک فضای عمومی داشتند، و می خواستند از این طریق با کشانیدن مردم به خیابانها جنبش سبز را در موضع تدافعی قرار دهند، ناتوان از این فضاسازی، در عوض به عیان دیدند که عاجز از به خیابان کشانیدن توده مردم هستند (حضور اندک مردم در تظاهرات روز هیجده دسامبر، یعنی بیست و هفتم آذر، نمونه بارز این عجز می باشد) امری که می توانست پایه سرکوب عریان بعدی برای آنان شود،

احتمال ادامه تقابل ضمنی

اگرچه تشدید تحریمها می تواند تاثیر منفی بر ایران بگذارد، اما در همان حال به علت تشدید وخامت اوضاع در افغانستان و دشواری بیشتر نیروهای ائتلاف و بویژه آمریکائیها در آنجا احتمال توان حمله به ایران بسیار کمتر می شود، و این درست همان چیزی است که جمهوری اسلامی روی آن سرمایه گذاری اساسی را خواهد کرد.

بخش: 

عزم کودتاگران برای ادامه راه!

دولت کودتا همراه با حمایت رهبری در راه به مراتب بسیار خطرناکتری قدم گذاشته است. شرایط کشور چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی بسیار پیچیدهتر شده است. اما دولت کودتا فارغ از چنین دغدغههائی ظاهرا در نظر دارد که کار را در هر دو جبهه، با توان موجود خود، باهم پیش ببرد.

بخش: 

خامنهای و سیاست شلاق و شیرینی

نمی شود آب رفته را به جوی بازگردانید، و دوباره شاهد حضور مجدد بخش مهمی از نیروهای بریده در اطراف خود بود. جنبش سبز و نیروهای مختلف شرکت کننده در آن، حال دیگر به آن چنان درجهای از فرموله کردن خواستههای خود رسیدهاند که نتوان تنها با دلجوئیهای سرپائی به تکه تکه کردن آنان دست یازید.

بسیج، نهادی خلاف ضروریات یک جامعه مدنی

بسیج حاصل دوران خاصی از سالهای بعد از انقلاب است (سال پنجاه و هشت) که هنوز در جامعه نیروهای سیاسی گوناگونی وجود داشتند، و جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت جدید هنوز تثبیت نشده بود. اعلام تشکیل بسیج از طرف خمینی کاری بود در جهت خود تشکل یابی بیشتر جناح مذهبی برای تکمیل برنامه و عزم خود در تسخیر نهائی قدرت سیاسی در ایران.

بخش: 

در حاشیه یک روند

امتیازدهی های کشورهای جهان در مسیر حل مناقشات داغ جهان البته به فراموشی هائی در مورد یک سری مسائل حقوق بشری منجر می شود. اما با توجه به احتمال هرچند کم برپائی جنگی دیگر در منطقه خاورمیانه، این امتیازات می تواند در مرحله فعلی خردمندانه باشد.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور