فرخ نعمت پور

انتخابات آمريکا و چشم‌انداز پيش‌رو

اگر از نتايج ميليتاريزم آمريکا در منطقه‌ تقويت جريانات فوندامنتاليست اسلامى، به‌ حاشيه‌ راندن بيشتر نيروهاى مدنى، کمک به‌ راندن مرتجع‌ترين جريانات داخل جمهورى اسلامى به‌ نوک قله قدرت سياسى و تقويت روزافزون گرايش‌های نابخردانه‌ و افراطى مذهبى، طايفه‌اى و قومى و از اين رهگذر از هم‌پاشيدگى بيشتر بافت اجتماعى و روند طبيعى همگرائى ميان مردم ايران، عراق و ديگر کشورهای منطقه بود، از نتايج مثبت اين انتخابات می‌تواند کمک به‌ ايجاد آرامشى در منطقه‌ باشد، که‌ بيش از هر چيز قدرت‌هائى مثل جمهورى اسلامى از آن متضرر می‌شوند

بخش: 

روندهاى متناقض در پرونده‌ هسته‌اى ايران

در مرحله‌ کنونى و نيز تا آينده‌اى قابل پيش‌بينى عليرغم ميل فرستادن پرونده‌ هسته‌اى ايران به‌ شوراى امنيت، نحوه‌ برخوردهاى احتمالى به‌ جمهورى اسلامى در رابطه‌ با تحريم کاملا محتاطانه‌ و آرام خواهد بود و در کنار تشديد يک برخورد استراتژيکى مجازات‌گرايانه‌، کشورهاى بزرگ دنيا عملا در حوزه‌هائى محدود، سياست‌هاى تشويقى خود را به‌ پيش خواهند برد تا از اين طريق هم به‌ تقويت گرايش ميانه‌رو در درون جمهورى اسلامى کمکى کرده‌باشند و هم اراده‌ خود را در پيشبرد برخوردى قاطع به‌ شيوه‌اى استراتژيکى به‌ پيش برده‌ باشند

بخش: 

پولاريسم و پلوراليسم

بسياری از روشنفکران به‌ نام دورى از ايده‌ئولوژى، قرار نگرفتن در چارچوب و احترام به‌ مقوله‌ نقد از تشکلات سياسى دورى می‌جويند. اين باعث شده‌ است که‌ احزاب، پايه‌ اصلى تئوريزه‌ کردن خواست‌هاى برآمده‌ از بطن اجتماع را تا حدود زيادى از دست بدهند و از لحاظ وضوح و برندگى هويت فکرى خود تضعيف شوند

مانورهای سياسی رژيم و جنگ لبنان

اين‌ها اين بحث مطرح است که‌ رژيم در نهايت چه‌ سياستى را در مورد اين بحران در پيش مى‌گيرد و اساسا چه‌ طرح استراتژيکى را به‌ پيش خواهد برد. آيا تنها بر روى يک آلترناتيو و آنهم رودرروئى قطعى سرمايه‌گذارى خواهد کرد، و يا امکانات و آلترناتيوهاى بيشترى را در نظر خواهد گرفت؟

نه‌ وحدت، نه‌ تجزيه‌، شرايطى برزخى!

جامعه‌ عراق که‌ در زمان صدام حسين يک جامعه‌ بحران زده‌ بود، اکنون پس از فروپاشى اين رژيم از طريق دخالت خارجى به‌ مراتب با‌ بحران‌هاى جديترى روبرو شده است. اگر در زمان صدام اين بحران در وجود يک سيستم ديکتاتورى فاشيستى و افروختن جنگ‌هاى مداوم با همسايگان تبارز می‌يافت، امروز‌ اين بحران در نتيجه‌ حضور خارجى و روند پولاريزاسيونى است که‌ کل اين جامعه‌ را فرا گرفته‌ است...

کنش‌ها و حالات موثر در جامعه

با گذر از مسير عمر رژيم جمهورى اسلامى، و مکث و نگاهى به مرحله‌ کنونى، می‌توان به‌ طور کلى چهار برآيند را تصوير کرد که‌ هر کدام از مسيرى، نقطه‌اى به‌ نام مردم را زير تاثير خود گرفته‌اند. اين چهار برآيند عبارت‌اند از خود نظام جمهورى اسلامى، اپوزيسيون، جنبش اصلاح‌طلبى و نقش عامل و دخالت خارجى

دولت رفاه‌ و پلوراليسم سياسى

وجود طيف‌هاى سياسى گوناگون در کشورهای پيشرفته‌ اروپائى و رقابت آنها در يک بستر پلوراليستى و قانونى، اين امکان را فراهم مى‌آورد که‌ مردم مستقيما گفتار و کردار آنان را تجربه‌ کرده‌ و در نهايت بر اساس برنامه‌هاى مشخص اقتصادی- اجتماعى آنان در جريان انتخابات راى بدهند

تصوير سياه سفيد و ملون ايده‌ئولوژى

کسانى که‌ ايده‌ مرگ ايده‌ئولوژى را مطرح ميکنند، منظورشان مرگ ايده‌هاى چپ است، و اساسا چشم خود را به‌ روى واقعيت تقويت حضور ايده‌ئولوژيهاى ليبرالى، مذهبى و ناسيوناليستى در جهان امروز بسته‌اند. تمامى اين ايده‌ها نسخه‌هاى از پيش آماده‌اى هم براى مشکلات جوامع دارند، و اصولا راهکارهاى آينده‌ را تعيين ميکنند

احتمال حمله‌ آمريکا به ايران و موضع اپوزيسيون

به‌ نظر من اگر سناريوى افغانستان تکرار شود، به‌ احتمال زياد بخش بزرگى از اپوزيسيون در کنار نيروهاى حمله‌کننده خواهند ايستاد، يعنى سناريوئى که‌ در آن سازمان ملل گرداننده‌ اصلى خواهد بود، اما اگر قرار باشد که‌ سناريوى عراق تکرار شود، قضيه‌ به‌ احتمال بسيار زياد، متفاوت خواهد بود

مذاکرات تا کجا؟

ميزان مخالفت افکار عمومى در آمريکا در رابطه با ادامه جنگ در عراق مرتبا بالا ميرود و اين کشور اعتبار خود را در افکار عمومى جهانى به شدت از دست داده است. از طرف ديگر جمهورى اسلامى به شدت در عرصه جهانى منزوى شده است، نگران جدى تحريمهاى احتمالى است و خود را در محاصره مى بيند

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور