فرخ نعمت پور

برجام و دوپهلوگوئی رهبر

دوپهلوگوئی یا عدم شفافیت لازم در اعلام مواضع همیشە بنوعی در سیاست وجود داشتە داشت. این پدیدە بویژە در آن سیستمها و کشورهائی رایج است کە فردی قدرقدرت در آن بالا نشستە است و برای راضی نگەداشتن هوادارانش کە از لایەهای مختلفی هستند و با گرایشات گوناگون، زبان را طوری بکار می برد کە نتوان از آن یک حقیقت یگانە بیرون کشید. چنین فردی همیشە راە را برای تفاسیر مختلف از سخنانش باز می گذارد، و این چنین بر امکان قدرت مانور خود و حفظ موقعیت بهرەمند می شود.

شرایط خطیر کشور

ظاهرا سیاستهای تعرضی ترامپ کە بدون هیچگونە ملاحظەای تدوین می شوند، بە امکانات نوینی برای همگرائی هائی در سطح جهان تبدیل شدەاند. اما ایران نمی تواند بفرض ادامە سیاستهای کنونی اش در سطح منطقە بر روی چنین روندی حساب استراتژیک بازکند. اروپا تا مقطعی قابل پیش بینی در مقابل ترامپ در مورد برجام خواهد ایستاد، آن هم بشرطی کە ایران بتواند با این قارە سبز هماهنگی های لازم را در موارد کلیدی داشتە باشد.

امکان اتحاد کارگران جهان (سخنی پیرامون درخواست مارکس و انگلس)

مارکس و انگلس با طرح این شعار، بە درستی، بر هستە اصلی عمل جهانی کار در مقابل عمل جهانی سرمایە تاکید کردند، اما ضرورتا درستی اندیشە بە معنای رهنمون شدن بە درستی عمل انقلابی نیست. این شعار مانیفست کمونیست باید بیشتر رویش کار مشخص صورت بگیرد. ساختار جهان کنونی، امکان عمل انقلابی واحد در راستای انقلاب اجتماعی در مسیر کمونیسم را نمی دهد.

از مارکس چی بە یاد داریم

و مارکس هنوز همانند هر اندیشمند بزرگ دیگری در آثار و ایدەهایش زندە است، و شاید هیچ کس بە اندازە او نتوانست نظام سرمایەداری را در گستردەترین جوانبش تفسیر کند. او هنوز سخنان بسیاری دارد. بە پاس تلاشهای ارزندە او در راە جهانی بهتر، در دویست سالگی تولدش، باید یاد او را گرامی داشت.

گفتگوها بە جد شروع شدە اند

هیئت ایرانی مشغول گفتگو و مذاکرە با اروپائی ها از جملە بر سر مسئلە یمن اند. چنانکە خود مقامات جمهوری اسلامی می گویند تمرکز بر سر یمن بودە و گفتگوها بسیار سازندە و خوب.

مذاکرات چند ماهیست شروع شدە. یک دور مذاکرە قبلا صورت گرفتە بود (در بهمن ماە در مونیخ). دور دوم در پنج شنبە در رم، و قرار است دور دیگری هم در آیندە نزدیک در بروکسل برگزار شود. و چە روند شتابانی!

بودجە نظامی و واقعیتهای استراتژی امنیتی

سالها پیش در زمان دورە ریاست جمهوری اوباما، در استراتژی امنیتی و دفاعی این کشور تغییر بوجود آمد و از خاورمیانە بە شرق دور انتقال یافت. کە هدف از آن در واقع مهار چین بعنوان قدرت روبەگسترش و رقیب اصلی ایالات متحدە بود. جیمز متیس هم پارسال بود کە دوبارە روی همین نکتە تاکید کرد و مقابلە با چین و روسیە را تکرار کرد.

با آمدن ترامپ ظاهرا تغییری جزئی در این استراتژی بوجود آمد. ترامپ با برجستە کردن دوبارە خطر ایران و مهار آن، جانی تازە بە استراتژی قدیمی آمریکا بخشید و دوبارە نگاهها را بە خاورمیانە برگرداند.

از شعار بپرهیزیم، بە متن بپردازیم (جوابیەای بە نقد حزب تودە ایران)

کاملا از این سخنان دوستان تودەای پیداست کە آنان کماکان وضعیت مادی را بر آزادی و دمکراسی ترجیح می دهند و متوجە نیستند کە همین نگاە بود کە باعث فروپاشی سیستمی شد کە آنان می پنداشتند هیچ وقت فرو نخواهد پاشید! آنان متوجە نیستند کە وضعیت مادی بدون آزادی و دمکراسی اساسا قابل ترمیم و قابل بهبود نیست و اگر هم تامین شود، یا فقر در آن بازتوزیع و بازتولید می شود و یا بعد از مدتی فرومی پاشد.

بلوف سیاسی، تناقض یا روندی دیگر

وزیر خارجە آمریکا در ادامە سفر خود بە کشورهای خارجی، بە عربستان سعودی رفت و با مقامات این کشور ملاقات کرد.

در این ملاقات، مایک پمپئو در رابطە با ایران بر دو نکتە انگشت گذاشت: خروج آمریکا از برجام در صورت عدم اصلاح آن، و حمایت از عربستان در مقابل حوثی هائی کە از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند.

"دست سپاە از اقتصاد کوتاە!" باید شعار کارگران باشد

هر سالە جنبش کارگری در ایران بیشتر با طرح خواستەهای صنفی و سندیکالیستی بە پیشواز این روز مهم می رود. شعارهای کە بیشتر غم نان دارند و کمتر با ساختار سیاسی کشور، بخوان اقتصاد سیاسی، گرە می خورند. و درست در تمامی این سالها بر خلاف تلاش قابل تحسین و بی وقفە کارگران، نە تنها وضعیت طبقە کارگر و زحمتکشان در ایران بهتر نشدە است، بلکە روزبروز بدتر هم شدە است. در واقع جنبش صنفی و سندیکالیستی طبقە کارگر نتوانستە ساختار قدرت را بە عقب نشینی های استراتژیک و مهم در راستای تحقق خواستەهای خود، اگرچە صنفی و سندیکالیستی، وادار کند.

اقتصاد ایران، آمیزەای بر اساس تفاهم نیست (در نقد اعلامیە حزب چپ ایران)

پاراگراف موجود در اطلاعیە حزب چپ طوری نوشتە شدە است کە انگار در ایران، در میان اعتدالیون و اصلاح طلبان از طرفی و بخش نظامی و هستە اصلی قدرت تفاهمی صورت گرفتە حول اینکە باید اقتصاد را میان دو بخش اقتصاد نئولیبرالی و اقتصاد فرماندهی در یک فرم آمیزەای تقسیم کنند! در واقع منطق این پاراگراف، بر پایە توهم وفاق میان جناحهای درون حکومتی است کە تا حدود زیادی بدور از واقعیت است. اعلامیە، منطق تناقضات درونی سیستم قدرت در ایران را انعکاس نمی دهد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور