هیئت رئیسه کنگره ۱۸

گزارش برگزاری کنگره هجدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

هجدهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به علت شيوع ويروس کرونا و محدوديت های ناشی از آن، به صورت مجازی در چند نوبت برگزار گرديد.  کنگره روز شنبه۲۲ شهریور ۱۳۹۹( ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ ) از ساعت ۱۴ با شرکت اکثریت اعضای سازمان آغاز شد و با برگزاری نه جلسه روز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹(۲۵ اکتبر ۲۰۲۰) پايان يافت.

اشتراک در RSS - هیئت رئیسه کنگره ۱۸