مصاحبە با محمود حسن پور

غفور حسن پور تبلوری از آرمانخواهی و عشق

ناپلیون: "غیرممکن غیرممکن است!" 

حمله به پاسگاه سیاهکل، افروخته شدن شعله ای خاموش نشدنی بود که بازتابش فضای اختناق و خفقان آن سالها را شکست. حرف حسین زاده رییس بازجویان در زندان اوین در پی اعدام شتابان علی اکبر فرمانده کوه، غفور و همه ١٣ نفر مبارزان جان بر کف فدایی به من این بود که اگر غفور ما را فریب نمی داد، دستگیری ٩ نفر برای ساواک با اینهمه امکانات و تجهیزات کاری نداشت.

اشتراک در RSS - مصاحبە با محمود حسن پور