دانیلا سوتنر ـ مترجم: رضا کاویانی

روز هشت مارس ما

در دوران دیکتاتوری فاشیستی ناسیونال سوسیالیستها تحت حکومت هیتلر، همه سازمانهای زنان و ارگانهای مطبوعاتی آنها در بهار ۱۹۳۳ ممنوع یا پاشیده شدند. هنگامی که رایشتاگ در تاریخ ۲۷ فوریه در شعله های آتش می سوخت، نازی ها از آتش سوزی  بهانه ای برای شروع یک کارزار تروریستی علیه همه گروه های ضد فاشیست  از جمله اتحادیه های صنفی  استفاده کردند. دیگر اجازه مراسم روز جهانی زن داده نشد، و روز مادرنیز عملا به تعطیل رسمی تبدیل شد. نقش زن به وظیفه باروری و یا  به عنوان همسر و مادر کاهش یافت. اما با همه این فشار های غیر قانونی، بسیاری از زنان ۸ مارس را جشن می گیرفتند. که اغلب در حد یک جشن خانوادگی برگزار می شد. سرانجام  روز جهانی زن به روز مبارزه با دیکتاتوری نازی ها و روز صلح برای جنبش ضد فاشیسم تبدیل گردید. 

اشتراک در RSS - دانیلا سوتنر ـ مترجم: رضا کاویانی